HTML

TÁMOGATÁS

A kutatásaimat támogathatja banki átutalással:

Raiffeisen Bank
12052712-00162479-00100002

vagy a PayPal rendszerén keresztül a következő gombra klikkelve:

Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl

2011.02.09. 17:48 ( Tóth Gyula )

A magyar krónikák és a kitalált középkor I.

Előszó

Amikor Heribert Illig kidolgozta „kitalált középkor” néven ismertté vált elméletét, elsősorban Európa nyugati felének történelméből merítette érveit. Hivatkozott a Karoling Birodalom korából fennmaradt hatalmas mennyiségű hamis okmányra, az aacheni palotakápolna saját korát több évszázaddal megelőző építészeti megoldásaira, XIII. Gergely pápa különös naptárreformjára, a korszakra jellemző feltűnő és érthetetlen régészeti lelethiányra.

Természetesen kitért a Bizánci Birodalom furcsaságaira is: említette az építkezések megszűnését, az írásbeliség visszaesését, a kérdéses kor eseményeinek meseszerűvé válását, az érthetetlen és indokolatlan krónikaátírási akciót. Érvei önmagukban is elég súlyosak és elgondolkodtatóak. Illig azonban egy dologra nem tért ki soha, arra egyetlen szóval sem utalt, sőt a jelek szerint nem is nagyon ismerte a problémát.

Ez pedig a magyar krónikás hagyomány! Mégpedig az a magyar krónikás hagyomány, amely olyan elementáris erővel támasztja alá feltevéseit, hogy könyvében kiemelt helyet, sőt, külön fejezetet érdemelt volna! Nem véletlen, hogy az utóbbi időben középkori krónikáink körül feltűnően nagy lett a csend! Miközben neves történelmi folyóirataink különszámokban próbálják „cáfolni” időszámításunk meghamisításának tényét, addig krónikáink ügyét még csak szóba se merik hozni!

A magyar krónikák a honfoglalás datálásával kapcsolatban szemlátomást óriási zavarban vannak: Kálti Márk a Képes Krónikában két-három évszázaddal korábbi dátumot közöl annál, mint ami a ma érvényben lévő hivatalos kronológiából következik. Jó, - gondolhatnánk - nem kell a dolognak túl nagy jelentőséget tulajdonítani, biztos elírta vagy elszámolta. Igen ám, csakhogy ezzel a problémával nincs egyedül! Ugyanis Kézai Simon a krónikájában meghagyja ugyan a magyar honfoglalást a nyolcszázas évek végén, ám Attilát nem a négyszázas évek első felébe datálja, hanem három évszázaddal későbbre, azaz a hétszázas évekbe! Ezáltal Kálti Márk és Kézai Simon, így együtt, világossá teszik, hogy nem a matematikai tudásuk mondott csődöt, hanem egyugyanazon problémát, nevezetesen az illegálisan beiktatott három évszázad problémáját kívánják feloldani, mégpedig két ellentétes úton, két ellentétes módszerrel.
 
Történelmi amnézia?

A jelenleg érvényben lévő hivatalos kronológia szerint Attila a Krisztus utáni négyszázas évek első felében élt, míg a magyar honfoglalás a Krisztus utáni nyolcszázas évek legvégén, 895-ben következett be. A kettő közötti időbeli szakadék legalább 450 év, ami már valóban egy jelentősnek mondható időbeli távolság. A magyar krónikák Attila koráról mégis meglehetősen nagy terjedelemben és a lehető legapróbb részletezettséggel számolnak be. Ugyanez a krónikás hagyomány hasonló terjedelemben és hasonló részletezettséggel ismerteti a magyar honfoglalás korát is. Ezek után teljes joggal elvárhatnánk, hogy krónikásaink, miután részletesen ismertették e két történelmi időszakot, a kettő között húzódó, és körülbelül háromszáz évig tartó avar korszak eseményeit is megemlítsék! Ezzel szemben nem, hogy nem említik, hanem azt a szót, hogy „avar" le se írják! Hovatovább úgy datálják az eseményeket, hogy idő se marad semmiféle avar korszak számára, hiszen Attila halála és a magyar honfoglalás között mindössze ötgenerációnyi távolságot, és mindössze 104 évet vezetnek le! Kálti Márk és Kézai Simon teljesen azt a benyomást keltik, mintha az Attila kora és az Árpád kora közötti események tekintetében egyfajta történelmi amnéziában szenvednének! Háromszáz évet olyan pazar eleganciával lépnek át, mintha az a korszak valóban meg se történt volna! Kihagyna krónikásaink történelmi emlékezete? Hogyan lehetséges, hogy jobban emlékeznek az időben tőlük sokkal távolabb lévő hun korszakra, mint arra az avar korszakra, amely honfoglalásunkat közvetlenül megelőzte? Valljuk be: ez felettébb különös! Hiszen akárhol is éltek eleink az avar korszak háromszáz éve alatt, mindenképpen valahol a Kárpát medence közelében kellett lenniük! Első kézből való információik lehettek volna a Kárpát-medencei központú Avar Birodalomról! Feltéve persze, hogy volt egyáltalán Avar Birodalom. Mert ha nem volt, akkor nem csoda, hogy krónikásaink is mélyen hallgatnak róla.

De nem csak az Avar Birodalomról hallgatnak a magyar krónikák, hanem a Kazár Birodalomról is! Ez a hallgatás pedig azért különös, mert honfoglalásunkat megelőzően – a hivatalos verzió szerint – éppen ennek a Kazár Birodalomnak a kötelékébe tartoztunk mi is, mégpedig időben éppen Attila kora és Árpád kora között! Viszont nagyon úgy tűnik, hogy Kézai Simonnal és Kálti Márkkal ezt a tényt elfelejtették közölni, hiszen – akárcsak az avarok esetében – tudomást sem vesznek semmiféle Kazár Birodalomról!

Talán mondanom sem kell, hogy a dicsőséges Karoling Birodalom, és annak feje, Európa atyja, a világtörténelem mozgatórugója, a világ megváltoztatója, két kontinens pátriárkája, Nagy Károly sem nyer említést krónikáinkban. Pedig ha másért nem is, talán a Kárpát-medence ellen vezetett avarirtó hadjáratai miatt igazán megérdemelte volna, hogy említés tétessék róla! No persze ennek előfeltételei vannak ám! … Mindenekelőtt nem árt valódi, létező történelmi személynek lenni!

Mennyi idő telt el Attila és Árpád között?

A régi magyar krónikák ötgenerációnyi távolságról tudnak Attila és Árpád ideje között:

... s ama fiú származását álom jövendölte meg, ezért nevezték Álmosnak, aki Előd, ez Ögyek, ez Ed, ez Csaba ez Etele, ... fia volt." (Képes Krónika)

A krónikáink Attila halála és a magyarok második bejövetele között mindössze 100 vagy 104 évnyi különbségről beszélnek:

Az Úr megtestesülésétől számított hatszázhetvenhetedik évben, száznégy esztendővel Attila magyar király halála után, III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében - miképpen meg van írva a rómaiak krónikájában - a magyarok másodízben jöttek ki Szittyaországból ..." (Képes Krónika)

Néhány bekezdéssel lejjebb pedig:

Az Úr megtestesülése utáni hatszázhetvenhetedik évben, száz évvel Attila király halála után, a nép nyelvén magyarok vagy hunok, latinul pedig ungarusok, III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében ismét benyomultak Pannóniába.” (Képes Krónika)

A magyar krónikák még olyan részletekről is beszámolnak, miszerint Edömén, Ednek a testvére, aki Csaba fia, tehát Attilának az unokája, még megérte a magyar honfoglalást, és házanépével együtt ő is visszatért Pannóniába! Hogyan volna mindez lehetséges, ha Attila halála és a magyar honfoglalás között nem 100 vagy 104, hanem 442 (!!!) esztendő telt volna el, amint az a hivatalos kronológiából következik?! Nyilvánvaló, hogy sehogy sem! A következtetés tehát kézenfekvő: Vagy a magyar krónikák állítanak valótlanságot, vagy meghamisították az időszámításunkat, mint ahogy azt Heribert Illig feltételezi! 
Mindenesetre a száznégy évről szóló tézist nem csak a Képes Krónika közlése támasztja alá, hanem Zakharov és Arendt szovjet régészek eredményei is. De lássuk, hogyan ír erről Götz László a „Keleten kél a Nap" című munkájában:

Az akkoriban felfedezett szaltovói műveltséget határozottan a lebédiai magyarok hagyatékának nevezik (mármint Zakharov és Arendt szovjet régészek). Megállapítják, hogy a szaltovói és az észak-kaukázusi, Kobán vidéki kardok a honfoglalás kori magyar fegyverekhez állnak a legközelebb. A szaltovói műveltség a 8. század végén jelent meg és a 9. század végén eltűnt - írják. Semmi esetre sem kazár kultúra, mert éppen a Kazár Birodalom centrumából hiányzik. Óriási félkörben veszi körül az alsó-volgai kazár központot: a középső Volgától a Don, Donyec felső folyásán és a Kubán vidékén át egészen a Kaukázus keleti feléig, a Kuma folyóig. ( ... ) A szaltovó-majácki műveltség pedig az egyetlen olyan régészeti kultúra Dél-Oroszországban, amelyről kimutatható, hogy területének mintegy felén a 9. század végével, vagyis pontosan a honfoglalással egyidejűleg, megszűnt az élet." (Kiemelés tőlem)Figyelemreméltó, hogy a szaltovó-majácki műveltség, amelyet szovjet régészek a honfoglalás előtti lebédiai magyarsághoz kötöttek éppen körülbelül száz évig virágzik (a VIII. század végétől a IX. század végéig), mielőtt a IX. század végén, azaz pontosan a magyar honfoglalással egyidőben „tragikus hirtelenséggel elnéptelenedne”! Bizony nehéz megállni, hogy ezen a ponton ne jusson eszünkbe az Attila halála, birodalmának széthullása és népeinek „Szkítiába” való visszahúzódása valamint a magyarok második bejövetele között a Képes Krónika által levezetett 100 – 104 évnyi távolság!

Nagy Sándor-féle dátum Kézai krónikájában?

Láttuk tehát, hogy Kálti Márk a magyar honfoglalást a Krisztus utáni 677-es évre rögzítette. Logikájából azonban levezethető egy másik honfoglalás-dátum is! Ha Attila halálának Képes Krónika szerinti dátumához, vagyis 445-höz hozzáadjuk azt a 104 évet, ami Attila halála és a magyarok második bejövetele között szerinte eltelt, akkor eredményként az 549-es dátumot kapjuk! (445 + 104 = 549) Kézai Simon 1272-ben írt krónikájában a magyar honfoglalást már jóval későbbre, a Krisztus utáni 872-es esztendőre rögzíti! Felmerül a kérdés: Van-e a kapcsolat a két dátum között? Nos, e két dátum tulajdonképpen egy és ugyanaz, csak az egyiket (549) a Krisztus születése óta eltelt években kell érteni, míg a másikat (872) a Nagy Sándor halála óta eltelt években! Nagy Sándor ugyanis Kr.e. 323-ban halt meg, s tudjuk, hogy a halála évétől útnak indult egy időszámítási rendszer. Ha valaki a középkor során következetesen a Nagy Sándor halála óta eltelt években gondolkodott, akkor pontosan 323 évvel nagyobb dátumokat használt, mint azok, akik már Krisztus születésétől számították az időt! Tehát:
445 - Ekkor halt meg Attila a Képes Krónika szerint.

104 - Ennyi év telt el Attila halála és a magyar honfoglalás között a Képes Krónika szerint.

323 - Ennyi év a különbség a Nagy Sándor halála utáni időszámítás és a keresztény időszámítás között.

872 (445 + 104 + 323) - Kézai szerint ekkor volt a magyar honfoglalás!!!
Könnyen elképzelhető tehát, hogy a középkorban szándékosan vagy véletlenül összetévesztették e két párhuzamosan futó időszámítási rendszert! Még tudták, hogy mi az éppen aktuális évszám, de hogy ezt Krisztus születésétől kell-e érteni, vagy Nagy Sándor halálától, az már nem volt világos! A kereszténység terjedésével általánossá vált a keresztény időszámítás, de úgy, hogy a régi Nagy Sándor-féle dátumok megmaradtak, csak a továbbiakban keresztény dátumokként értelmeződtek! Ezt a lehetőséget Illig is említette. Könyvének 422. oldalán, a „Sándortól Sándorig" c. fejezetben így ír:

Gunnar Heinsohn a velem folytatott dialógusban azt a feltételezését ismertette, hogy a kitalált középkor eddig felvetett három évszázada azáltal került az időszámításba, hogy a „Nagy Sándorhoz" (Alexandrosz) viszonyított időpontokat egyszerűen Krisztusra értelmezve olvasták. (...) Emögött az a logika áll, hogy kegyességi okokból többé nem fogadták el a pogány Nagy Sándorra történő hivatkozást, amiért is a régi dátumokat egyszerűen „keresztény dátumoknak" olvasták. (...) Ebben az esetben a jobbik, nevezetesen a bizánci bürokrácia korrekt Sándor-dátumot ruházott volna a nyugatra, melyet ott aztán Krisztus-dátumra változtattak volna."Írja pedig mindezt Illig úgy, hogy közben sejtelme sincs arról, hogy nekünk magyaroknak van két középkori krónikánk, amelyek a honfoglalás datálásakor egzakt módon produkálják a Nagy Sándor halála utáni időszámítás és a Krisztus születése szerinti időszámítás közötti 323 év különbséget! Mint láttuk a magyar krónikák e tekintetben is kitűnően alátámasztják Illig felvetéseit!

Felmerül azonban a kérdés: Ha Kálti kijelenti, hogy Attila 445-ben halt meg, a honfoglalás pedig 104 évvel később következett be, akkor az 549-es dátum helyett miért a 677-es dátumot emlegeti? Nem ellentmondás ez? Nos igen, ez valóban ellentmondás! Az ellentmondás gyökere azonban éppen a naptárhamisítás logikájában rejlik! Illig ugyanis világosan kifejtette, hogy a három fiktív évszázad megléte az időszalagon nem azt jelenti, hogy semmi sem igaz, ami időben 614 és 911 közé esik! Sokkal inkább arról van szó, hogy a fiktív korszak peremterületeit előre és hátradatált eseményekkel, megtöbbszörözött és sorszámokkal ellátott uralkodókkal töltötték ki! Kálti tehát azért említi meg a 677-es évet is, mert nem csak arra figyel, hogy mikor halt meg Attila, és nem csak arra, hogy hány évvel később jöttek be a magyarok, hanem arra is, hogy abban az időben ki volt az éppen regnáló bizánci császár! Kálti tehát azért ír 549 helyett 677-et, mert III. Konstantin meghamisított uralkodási idejéhez akar szinkronizálni! Ahhoz a III. Konstantinhoz, akiből időközben gyártottak egy IV. egy V. egy VI. és egy VII. Konstantint is! A végső hivatalos verzió szerint 677-ben történetesen éppen egy IV-es sorszámmal ellátott Konstantin uralkodott! Kálti Márk tehát ellentmondásba keveredik saját magával, mert adatait szinkronizálni akarja a hamis nyugati krónikákkal! Szerencsére azonban korrekt módon közli a tiszta magyar forrásból származó dátumokat is.

Adva van tehát egy ilyen magyar krónikás hagyomány, amely ilyen megdöbbentő következetességgel produkálja éppen a kérdéses korban éppen azt a három évszázadnyi differenciát, amelyet Heribert Illig tisztán nyugat-európai források alapján is ki tudott mutatni, úgy, hogy közben a magyar krónikás hagyományt még csak nem is ismerte! Azt vegyük tehát észre, hogy ez két, egymástól teljesen különálló és független dolog, amelyek mégis maximálisan egybevágnak! A dolog egyik oldala a nyugat-európai oldal, amely önmagában is megáll, hiszen Illig éveken keresztül kizárólag nyugat-európai érvekkel támogatta elméletét. A dolog másik oldala pedig a magyar krónikás hagyomány, amely a nyugat-európai érvrendszertől teljesen független, ám mégis tökéletesen alátámasztja azt! Lehet-e, szabad-e egy ekkora egyezést teljes mértékben figyelmen kívül hagyni? Mindenesetre az Ige ezt mondja:

Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.” (II. Korinthus 13.1)Kettős mérce

A nemzetközi tudományos világ mindeddig szentírásként kezelte az olyan nyugati krónikákat, mint például Einhardnak a Nagy Károly életéről írt munkája. Nyilvánvaló abszurditásai ellenére jóformán minden közlését, minden félmondatát készpénznek vették. Ugyanez a nemzetközi tudományos világ az, amelyik negligálja a teljes középkori magyar krónikásirodalmat, és történelemtudományi szempontból megbízhatatlannak bélyegzi! Vajon milyen alapon teszi ezt? Miért mérnek történelemtudósaink e tekintetben is kettős mércével? Mitől hiteltelenebb egy középkori magyar krónikás, mint egy nyugati szerző? A választ ismerjük: Időrendi okokból!!! A hivatalos akadémikus érvelés ugyanis úgy szól, hogy az a középkori magyar krónikásirodalom, amely Attila halála és a magyar honfoglalás között képes mindösszesen csak 104 évet levezetni, olyan nyilvánvaló ostobaságot állít, hogy nem is érdemes történelemtudományi szempontból komolyan venni, és közléseit hitelesnek elfogadni! Értjük ezt? Az Úr Jézus Krisztust is azért ítélték halálra, mert Kajafás kérdésére igazat állított magáról! A magyar krónikás hagyománnyal ugyanígy bánnak el: azért nem veszik komolyan a közléseit, azért tekintik történelemtudományi szempontból hiteltelennek, mert igazat állít! Mert veszi magának a bátorságot, és egyszerűen kihagyja, átlépi azt a fiktív időszakot, amelyet vélhetőleg csak utólag csempésztek be a történelembe! Az, hogy esetleg mégsem a magyar krónikák közléseivel van baj, hanem maga a kronológia az, ami nem stimmel, és az időszámítási rendszerünkbe csúszott be valami gubanc: tudósainkban mindeddig fel se merült!

Ennek az egész képtelen helyzetnek van még egy olyan aspektusa, ami nagyon jól megvilágítja akadémiai történelemtudományunk fonák gondolkodásmódját. Ugyanis bármilyen hihetetlen, él egy nemzet Európa közepén, amely saját történelmét illetően jobban hisz ellenségének, a bizánci császárnak, mint saját középkori krónikásainak! Amit ugyanis mi a honfoglalásunk koráról és az azt közvetlenül megelőző időkről tudunk, azt zömmel VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci császár „De Administrando Imperio” (A Birodalom kormányzása) című művéből ismerjük! Tekintettel arra, hogy a magyarok hadat viseltek Bizánc ellen, és azt egy időre adófizetőjükké is tették, felmerül a kérdés: Vajon pártatlannak tekinthető-e a magyarokkal szemben az a bizánci császár, akinek eleink oly sok borsot törtek az orra alá? Nyilván nem! De mi ennek ellenére mégis készpénznek vesszük minden egyes szavát, miközben saját középkori krónikásainkat hiteltelennek tekintjük! VII. (Bíborbanszületett) Konstantin ebben az ominózus művében valóban mindent elkövet, hogy eleinket minél dicstelenebb színben tüntesse fel. Figyeljük csak:

És a magyarok hét hordából állottak, de ebben az időben nem volt uralkodójuk, sem bennszülött, sem idegen, de voltak közöttük bizonyos törzsfőnökök, akik között a vezető törzsfőnök a már előbb említett Lebediás volt... És a kagán, Kazária uralkodója a (magyarok) vitézsége és katonai segítsége miatt az első törzsfőnek, akit Lebediásnak hívtak, egy előkelő kazár hölgyet adott feleségül, hogy nemzzen vele gyermekeket; de Lebediásnak történetesen a kazár asszonytól nem született gyermeke. Miután egy kis idő elmúlt, a kagán, Kazária uralkodója, szólt a magyaroknak, hogy küldjék el hozzá az első törzsfőnöküket, így Lebediás, Kazária királya elé járulva, megkérdezte tőle, hogy miért hívatta. És a kagán így szólt hozzá: A következő okból küldöttünk érted: minthogy előkelő származású vagy és bölcs és vitéz és első a magyarok között, mi azt óhajtjuk, hogy a fajtád uralkodója légy és alá légy rendelve a mi törvényeinknek és rendeleteinknek.Egyszóval Bíborbanszületett Konstantin szerint mi abban az időben a zsidó vallású kazár király hűséges alattvalói voltunk, ám ahhoz már nem volt elég sütnivalónk, hogy vezért válasszunk magunknak. A kazár király hívta fel a figyelmünket arra, hogy elkelne már nekünk is egy fejedelem. Ő kérte fel Lebédiást, hogy „hordáinkat” vezetgesse, és „fajtájának” uralkodója legyen. Mivel azonban Lebédiás szerény ember volt, ezt a megtisztelő felkérést áthárította Álmosra, illetőleg annak fiára, Árpádra.

"Árpád beiktatásának szertartása „a kazárok szokása és gyakorlata szerint történt, úgy, hogy pajzsukra emelték. De Árpád előtt a magyaroknak soha nem volt más uralkodójuk; ezért Magyarország uralkodóját mind a mai napig ebből a nemzetségből választják." (Kiemelés tőlem)Ez volna tehát a dicsőséges Árpád-ház történetének kezdete VII. (Bíborbanszületett) Konstantin szerint. Hamisító-mesterünk természetesen nem mulasztja el kihangsúlyozni, hogy a magyaroknak Lebédiás előtt nem volt fejedelme! Teszi pedig mindezt egyértelműen attól a hátsó szándéktól vezéreltetve, hogy a magyarokat valami módon elszakítsa a hun Attilától, Isten ostorától, aki hatalmas seregeinek élén a Krisztus utáni V. században a Római Birodalmat is térdre tudta kényszeríteni! Ezzel szemben a középkori magyar krónikák sem Lebédiást, sem a kazár királyt, sem magát Kazáriát nem ismerik! Szólnak azonban Szkítiáról, a magyarokat rendre hunoknak vagy szkítáknak nevezik, Attiláról pedig, mint magyar királyról beszélnek! Mindehhez tegyük még hozzá Heribert Illig állítását is, aki szerint ennek a koraközépkori naptárhamisításnak az egyik szellemi szülőatyja éppen az a VII. (Bíborbanszületett) Konstantin volt, akinek a magyar történelemre vonatkozó közléseit kritika nélkül fogadta el a magyar történettudomány! Ehhez azt hiszem nem kell további kommentár!

III. Konstantin vagy VII. Konstantin?

Illig beszámol a VII. századi és a X. századi bizánci állapotok közötti feltűnő hasonlóságokról is. „A császári birodalmat 600 körül katonailag meggyengíti az avarok előrenyomulása a Balkán-félszigeten." - írja. Ne feledjük: 300 év korrekcióval élve az avar előrenyomulás időben egybecsúszik a magyar előrenyomulással! Mivel Bizáncnak a 900-as évek elején is szembesülnie kell egy erős északi ellenséggel, mégpedig a magyarokkal, erős a gyanú, hogy a teljes avar korszak nem egyéb, mint a magyar honfoglalás korának időben visszadatált duplikációja! Illig hivatkozik Manfred Zellerre, aki a sztyeppei népekről írt munkáiban rámutat: „e lovasnépek száma az I. évezredben megduplázódik, megtöltendő az üres évszázadokat!„ Az avar nép tehát, pusztán csak egy duplum! Nem más, mint a hun-magyarok melléknevéből kreált nemzet, melynek egyetlen célja: kitölteni az üres századokat! Az avarként tisztelt gazdag régészeti leletanyag akár Attila hunjainak régészeti hagyatéka is lehet!

De térjünk vissza Bizáncba: 602-ben Phokas személyében egy ijesztő és tehetségtelen figura ül a bizánci trónon, aki csak császárgyilkosság után tud hatalomra kerülni. A perzsák királya II. Huszrau kihasználja a kedvező pillanatot és megtámadja Bizáncot, állítólag azért, hogy megbosszulja a halott császárt. 610-ben Herakleiosz megdönti ugyan Phokas terrorkormányzatát, de a perzsák feltartóztathatatlan előrenyomulása folytatódik: meghódítják Kelet-Anatóliát, Mezopotámiát, Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, és az észak-afrikai partok mentén elvonulnak egészen Tripoliszig. Jeruzsálem bevétele és a Szent Kereszt elhurcolása 614. május 22-én következik be, három hetes ostrom után. Érdekes megjegyezni, hogy Herakleiosznak van egy társuralkodója, a fia, akit 613-ban (két esztendősen) már megkoronáznak, de aki sokáig apja árnyékában él, valóságos döntéshozó hatalom nélkül. Majd amikor viszonylag későn valós hatalomhoz jut, hirtelen végez vele a sorvadás. Ez az illető pedig nem más, mint III. Konstantin. Mégpedig az a III. Konstantin, aki említve van a magyar Képes Krónikában is, éppen a magyar honfoglalás datálásával kapcsolatban:

... száznégy esztendővel Attila magyar király halála után, III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében - miképpen meg van írva a rómaiak krónikájában - a magyarok másodízben jöttek ki Szittyaországból…" (Kiemelés tőlem)Fölöttébb különös, hogy a Képes Krónika szerzője a magyar honfoglalás idejének bizánci uralkodóját egy 600-as években élő császárban véli megtalálni! Mint tudjuk, Illig tézise szerint 614-ben, tehát nem sokkal a Szent Kereszt elhurcolása után kezdődnek a fiktív évszázadok. 614-ben III. Konstantin már koronázott társcsászár, ámde még csak három esztendős. Az az időszak tehát, amikor III. Konstantin tényleges hatalomhoz jut, már a fantomkorszak idején történik. Ha Illig tétele igaz, akkor III. Konstantinnak valamilyen formában a X. században is fel kell bukkannia! És lám, csodák csodája, a X. században ismételten találkozunk egy Konstantinnal, igaz, ezúttal nem III.-kal, hanem VII.-kel! Mégpedig azzal a VII. Bíborbanszületett (Porfürogennétosz) Konstantinnal, aki minden valószínűség szerint a fiktív évszázadok egyik szülőatyja volt! Illig ezek után megvizsgálta VII. (Bíborbanszületett) Konstantin X. századi élettörténetét. A X. századi történet valahol ott veszi kezdetét, amikor Leo császár négy éven belül háromszor is megözvegyül, mire Zoé egy házasságon kívüli fiút szül neki. Leo, miután ezt a fiút egy évvel korábban társuralkodóvá koronáztatta, 912-ben meghalt. (Érdemes emlékeztetni rá, hogy Illig tétele szerint a történelem 911-ben kezdődik újra, tehát 912-ben, a házasságon kívüli fiú megkoronázásakor immár a valós történelem filmkockái peregnek!) Ez a fiú, csak egészen későn, a koronázása utáni 24. évben kap valódi hatalmat a kezébe, egészen addig mások intézték helyette a kormányzati ügyeket, ami az ifjú császárnak nyilvánvalóan csíphette a szemét. E tekintetben rendkívül hasonlított III. Konstantinra, aki szintén csak későn vehette kezébe az ügyek intézését, és akit szintén társuralkodóvá koronáztatott a császár-papa. Ezek után mit gondolnak, vajon ki volt a X. századi Leo császár házasságon kívül született fia? Bizony nem más, mint maga VII. (Bíborbanszületett) Konstantin! Feltűnő hasonlóság mutatkozik tehát a VII. századi III. Konstantin élete, és a X. századi VII. Konstantin élete között! Érdekes megjegyezni, hogy a Szent Kereszt perzsáktól való visszaszerzésének dicsőségét VII. (Bíborbanszületett) Konstantin nem véletlenségből testálta éppen Herakleioszra, hiszen ezáltal voltaképpen a saját (VII. századi) apját tisztelte meg, az ő emlékének adózott! Hiszen Herakleiosz azáltal, hogy apja volt a VII. századi III. Konstantinnak, egyben a X. századi VII. Konstantinnak is apja volt! Ráadásul Bíborbanszületett Konstantin úgy intézi a dolgokat, hogy a valós történelem kb. a saját megkoronázásától induljon újra!

De nem csak a két Konstantin személye mutat feltűnő hasonlóságokat, hanem a VII. századi és a X. századi Bizánc külpolitikai helyzete is! A VII. században, amint azt már megjegyeztem, észak felől az avar előrenyomulás szorongatta a birodalmat, délkelet felől pedig a perzsa hódítások szaporították a ráncokat a mindenkori „Konstantinok" homlokán. A X. században mintha ismételné magát a történelem: észak felől a magyarok zaklatják a Birodalom nyugalmát, délkelet felől pedig az arab előrenyomulás teszi ugyanezt! Ez az a pont, ahol az emberben elkezd motoszkálni valami balsejtelem: Nem lehetséges, hogy a VII. századi avarokban voltaképpen a X. századi magyarokat kell tisztelnünk? És nem lehetséges, hogy a X. századi arab expanzió voltaképpen ugyanaz, mint a VII. századi perzsa előrenyomulás? Ha Bizánc a VII. században a perzsákkal és az avarokkal volt kénytelen szembenézni, akkor a X. századra e népekből magyarok és arabok lesznek! Az arab-perzsa problémával kapcsolatban a következőket írja Illig:

Világossá válik a művészettudomány azon rejtélye, hogy Spanyolországban miért található az arabnál jóval több perzsa-szír elem. (…) Már nem kell azon csodálkoznunk, hogy miként sikerülhetett a néhány oázisból származó kisszámú arabnak ilyen eredményesen megtámadnia Spanyolországtól az Indusig koruk valamennyi nagy birodalmát; ez a perzsa seregekről inkább feltételezhető."A perzsák hódításaik során Egyiptomban megismerték a Koránt, és vele az iszlámot is, így nyugat felé törve azt is vitték magukkal Spanyolországba. Ezen a ponton talán nem lesz hiábavaló, ha teszünk egy kis kitérőt, és alaposabban is megvizsgáljuk az iszlám születésének körülményeit, annál is inkább, mivel vizsgálódásunk során magyarázatot kapunk arra a kérdésre is, hogy miért épp 297 évet loptak be a történelmünkbe!
 

21 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghreb.blog.hu/api/trackback/id/tr92649647

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Tisztelt Tóth Gyula!

Melyik az az időszámítás pontosan, amelyik Nagy Sándor halála óta számítja az időt? Gyors keresés után csak a Szeleukida-érát találtam, de az i.e. 312-től számol, nem pedig i.e. 323-tól.
Kedves Buszkirály,

Heribert Illig eredeti - magyar nyelven is megjelent - "Kitalált középkor" c. könyvében található egy bizonyos "Sándortól Sándorig" c. fejezet. Ebben a fejezetben megemlít több "Alexandrosz-gyanús" időszámítási rendszert is. Többek között megemlíti az un. Filipposz-érát, amelyről a következőket írja:

"... hasonló érvényes Filipposz éveire, melyeket Nagy Sándor halálától kezdődően számolnak..."

"A Filipposz-éra Kr.e. 324. november 12-i kezdőpontjával Filipposz Arrhidaioszról kapta nevét. Korszakként azonban elődjének, Nagy Sándornak a halála napja számít, mely számunkra - az alexanriai tudósok átszámítása nélkül - Kr.e. 323. június 10-re esik. Ezt az időszámítást az akkor szokásos nyelvhasználatban az Alexandrosz halála utáni korszaknak is hívták."

A kérdésére tehát a válasz az, hogy a Filipposz-éra kezdődik Nagy Sándor halálától. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a Filipposz-éra nem Kr.e. 323-ban (Nagy Sándor ma általánosan elfogadott halála évében) indul útjára, hanem Kr.e. 324-ben! Ez azért rendkívül érdekes, mert mivel az időszalagunkon nulladik év nem volt, ezért a Krisztus születésétől számolt dátumok és a Filipposz-éra szerinti dátumok között nem 324, hanem csak 323 év a tényleges különbség. Éppen, mint a Képes Krónikából következő honfoglalás dátum és a Kézai krónikájában közölt honfoglalás dátum között! Vagyis a két dátum közötti különbség - a nulladik év nem léte miatt - pontosan a Filipposz-éra és a Krisztus szerinti időszámítás közötti különbségnek feleltethető meg!
Köszönöm a gyors választ! Érdekes a blog, tetszik a munkája. Ahogy haladok biztosan lesznek még kérdéseim:)
Tiszteletem!
Tán egy éve olvastam egy összefoglalót az illigi elmélet és a magyar történelem kapcsolatáról.
Abban "zanzásítva" volt leírva a lényeg.
Úgy emlékszem, hogy az Ön nevével fémjelzett írás volt.
Esetleg meg van ez a rövid "ismertető"?
Csak azt nem értem, kérem tisztelettel, hogy akkor a három nagy összeesküvő, a pápa, a szent német-római császár, meg a bizánci császár egyeztettek a muszlimokkal (akiknek ráadásul a hidzsrájukkal a "betoldott" szakaszban kezdődik az egész történetük), a kínaiakkal, az indiaiakkal, a japánokkal, a majákkal, meg mindenki mással is, aki akkoriban időt számított és naptárt vezetett?

És ráadásul hamisított pénzérmeket dugdostak a sírokba, egész Európában, hogy egykoron a régészek majd ezek alapján azt higyjék, valóban léteztek a hiányzó korok és királyok? Merthogy azt is tudták jóelőre, hogy ez majdan a tudományos datálás egyik legjobb módszere lesz?

Őszintén: mégis mi érdeke lett volna ezeknek ez a példátlan csalás? Mert még ha azok a bizonyos jó barátaink, az ármányos-félék zsezsegtek volna ez ügyben, azt csak-csak érteném, de pont ezek hárman mégis miért?

Bocs, ha ezek hülye kérdések lennének ... :)
Jut is eszembe: hiszen (értelemszerűen) még az "ármányosokkal" sem egyeztettek ... :) Mégis: az ő naptáruk is kivétel nélkül tartalmazza a "betoldást", ahogy azt kell ...
@ekszvájzed: bocs, de tényleg végtelenül hülye kérdések, hisz Tóth Gyula pont azt ecseteli, hogy "véletlenül", a krónikaszerzők ottani és akkori tudása szerint írták bele az ismereteiket az írásaikba, legtöbbször hátsó szándék nélkül.
A mienk az első olyan kor, amikor a köz embere olvashatja mindezt így, együtt! Az internet előtt ezek az írások a világ különböző levél- és könyvtáraiban voltak föllelhetőek és ha valaki össze akarta volna hasonlítani mindet, csak az utazgatással évtizedeket töltött volna el.
Illigen kívül nem tudok senkiről aki szót emelt volna ellene, hisz minden nemzet megkapta a maga dicső "nemzetalapító" uralkodóját. Mi voltunk az egyetlenek, akiktől sok mindent elvettek, az ez ellen szót emelőket pedig simán lehülyézik mifelénk vagy 200 éve.
No de a sánta kutyát is utolérik és az igazság is kiderül egyszer, ami egészen pontosan mostanában van!
Ha félreteszed kicsit a tanultakba való görcsös kapaszkodást és előveszed a józan paraszti eszed, akkor eljuthatsz minimum odáig, hogy van benne valami.
@méri:

Na, és most ki hülyézett le kit? :)

Az általam magamban fellelni vélt "józan paraszti ész" mondatta velem kérdéseimet, de válaszod mégsem rájuk született, hanem az elmélet védelmében.

Először ezeket feleld meg, s ne azzal hárítsad, hogy mert hülye kérdések, azért nem érdemelnek választ ...

Hazáját őszintén szerető bennszülött magyar ember vagyok, de nem a csavarodott szíriuszi DNS meg a szent korona direkt ferde "antennája" szintjén ...

Amit a mi históriánk összeírott, mennyivel tesz kevesebbé bennünket? Mivel vagyunk szegényebbek ha a hun kötődést még ezen óriási lyukkal is el tudjuk fogadni? Sok nép ugyanúgy vándorolt, hódított, s új hazában lett naggyá, mint mi, épp ez az, amitől bennünket is képesek lettek elviselni.

Hogy az ógermán törzsterület maga vált az új, keresztény germán "állammá" az tényleg unikális, az összes nép pedig intenzív germán törzsi behatással alakult ki körülötte, miután őseik vagy majdnem kiirtódtak, vagy romanizálódtak, vagy máshogy oldódtak fel Róma tégelyében. De többé-kevésbé így is durván megmaradt az egykori nagy provinciák határai által kínált szerkezet.

(jutiseszembe, Illig meg állítólag 'germán' ...)

Mellesleg a kérdéses kor keresztény nemzetalapításai éppenhogy nem túl sokasok. A frankok már előbb alapítottak, az angol-szászok is (több kisebb államként), valamint a keleti (itália) és nyugati (hispánia) gótok is. És szinte az összes szláv nép már a "hiányzó" kor lezárulta után, meg a NRCS is épphogy ekkor talál magára, ...

Az egyetlen, amivel (szerintem) Illignek baja van, az maga Nagy Károly, a germán földön született frank, aki megregulázta a népek javát, és magát Róma örökösévé tette.

Ha komolyan vesszük, adott időszak híján nincsenek Európára támadó vikingek, nincsenek dzsiháddal zúzva kalifátust alapító muszlimok, és a kronológia számos más, alapvető eleme is kiesik, így értelmetlenné válik a két időpont között előállott európai (indiai, kínai, japán, arab, stb). helyzet

Ezen elméletek remélt bebizonyulásától mi változna meg: eszerint kevesebb lenne a más népek becsülete. Hát mi jogon vitatja el bárki azt, hogy minden keresztény nemzet története egy-egy erős kezű alapítóval indult, jobb, ha az egészet a korbácsos hittérítőkre bízzuk?

És mi érdeke lett volna két császárnak meg egy pápának, hogy Európa nem hozzájuk kötődő, a népvándorlás II. hullámában betört népeit ígyen adott képzeletbeni méltósággal emeltesse fel? Esetleg ezáltal próbálták meg hűségre bírni őket? (Akkor ez igencsak rosszul sikerült ... :))
@ekszvájzed: Te írtad, hogy hülyék a kérdéseid...:-)
Van egy sanda gyanúm, hogy vagy nem olvastad el T.Gy. írásait, vagy nem akarod megérteni hogy miről van szó, mert ő bizony Illigen jóval túl jutott!

Bocs, de ez nem Illig munkásságáról szóló oldal!

Ha nekiállok olvasni itt alulról fölfelé Tóth Gyula írásait, látszik ahogy egyre több felfedezést tesz ugyanazokat a régi írásokat összehasonlítva és bővíti ki azt amit régebben írt le.
Szerintem az először feltett kérdéseidre ezek a válaszok:
-Nem egyeztettek és nem is esküdtek össze.
-Nem dugdostak.
-Erre a kérdésre egy kérdés: egyáltalán elolvastad ezt a blogot?

Igen, hallottam már mástól is olyasmit, hogy miért nem elégszünk mi meg azzal ami dicsőségeset tanultunk az őseinkről?
A magam nevében tudok válaszolni: elég korán elkezdtem könyvtárba járni és történelmi könyveket olvasni, otthon is meséltek, meg találtam ezt-azt, így alig vártam az ötödikes történelemórákat. Aztán amikor a dicsőséges hunok a semmibe tűntek, a lakatlan Kárpát-medencében lézengtek némi avarok (akikről szinte semmi érdekes olvasnivalót sem találtam), utána pedig megjelentek a ránk semmiben sem hasonló kinézetű és kultúrájú finnugor "ősöktől származó" Árpádék, tudtam 11 éves koromban, hogy itt valami nagyon nem stimmel.
Igen, ettől még szeretem a hazámat, tisztelem az ősöket, de attól hogy később valamit kőbe vésnek és a nebulók fejébe verik még maradhat butaság. És a butaságot felismerve azt továbbra is tényként tisztelni már bűnözés az értelem ellen.

Szerintem az embert azért áldotta meg a teremtő értelemmel, hogy ami logikai ficamokkal találkozik élete során, azokat igyekezzen egyenesbe hozni.
És ebben a blogban (ami nem Illig blogja) ez történik, hál'istennek. :-)
@méri:

Bocsesz, hogy leragadtam Illignél, mert anno kissé kiakadtam rajta. Bevallom, amikor ezen blogba botlottam, csak egy adott történelmi információt kerestem, de alkalmasnak találtam az időt arra, hogy feltegyem a vele kapcsolatos kérdéseimet. Ha időm engedi, belenézek abba is, amit mondtál. Bocs, ha feltevéseimmel a munkásságodat degradáltam volna, hidd el, hogy nem állt szándékomban.

A magyar eredet számomra elég könnyen körvonalazható. Mivel a népek sokasága alakult ki a történelem során mindeféle módon, már akik vérségét nem védte meg a saját sziklaszilárd hitük és vallásuk, azaz: keveredés, beolvadás, átformálódás, számos idegen elem átvétele, vagy azok a közéjük tartozni kívánóknak való átadása által, nem esik nehezemre elfogadni azt, hogy minket sem óvott semmi attól, hogy velünk is ez történjen.

Vannak, akik azt mondják: honfoglalásunk korábbi őseink által meghagyott "küldetés" volt, hogy e néptöredék újra birtokba vegye azt, amit Attilának a rómaiak szerződéssel adtak. (vagy a legendákban meg maga az Öregisten is így döntött) Meg ott van a 'Csaba népe' székelység, amely addig is megőrizte egy részben (állítólag).

A finn-ugor néptöredékek ugyaúgy jelen lehettek formálódásunkkor, mint egy másik szakaszban a belső-ázsiai türkök, és a hunok leszármazottai is. És bevallom, én azért ettől nem vagyok kisebb. Úgy lenni magyarnak, hogy nem a vérséget nézzük: no, az a lelkiség, én csak ezt mondom.

Elvégre a finn-ugorok is nagyszerű természeti népek, akik sajna közben igen durva szovjet elnyomást szenvedtek meg, modern tudatunkban már nem azok a primitív vadak, ahogy 150 éve láttuk őket, mindenféle tudás nélkül. Az ő águkon lett finneknek, végső soron sikeressé lett népként sincsen semmi szégyellni valója.

Aztán. Mi se zárja ki azt, hogy a 'türk' avarok is ugyanúgy küldetéses népként áramlottak be, a 'türk' hunok után. Róluk is akad némi hasznos infó (angol ill. magyar Wikipdia pl), és hozzájuk köthető a "Csörsz árka" nevű, méreteiben, és a befektetett erőfeszítésben a britanniai "Offa gátjához" mérhető katonai védmű ...

Mellesleg a hunok eredete akár össze is köthető (még a "hsziungnu" korukból) a Kína északi sivatagjaiban lelt 'kaukázusi' rasszhoz tartozók maradványaival, ugyanúgy, ahogy az ő egykori helyükre állott totál 'mongoloid' mongolokkal is.

Nem tudom, bizonyítottan "hun" csontvázak alapján miket állapítottak már meg eddig, a'honfoglalók' csontjaival összevetve, de mivel mind a "hun" mind a "magyar" népelem egyaránt vegyes törzsi szövetségek belharcok árán kivívott fejeként mondhatta magáénak hódítói korszakát, ahog az a sztyeppeken amúgy is dívott, a biztos állítást ilyen lelet esetén én nem ejteném meg ...

Sokaknak a honfoglalókkal (állítólag) beérkezett "kazár" vonal nem tetszik, mert azt a (szkíta-türk keverék?) népességet meg vezető rétege útján állítólag Izráel eveszett 13. törzse uralta. Ebben lehet is valami :)

Hát ezekért is keresem én ott az igazságot, ahol minden elmélet ugyanúgy szerepel, mert a teljes, négyzetcentiméterenkénti régészeti feltárás (ami nemcsak azért álom, mert mai határainkon kívül a leleteinkkel azt tesznek, amit csak akarnak) valamint az időgép feltalálása híján e kérdéskörben csak az lehetséges, hgy minden feltevést szépen egymás mellé téve valóban a "józan paraszti ész" segítségével válogatunk a lehetséges múltak között.

Bocs, ha ezekkel is csak a hülyeségeimet támasztanám alá, de bízz benne, hogy az agyam még nem tokosodott be egészen, csak azért, mert annyira mai csirke már nem vagyok ...
@ekszvájzed: Nem az enyém a blog és Tóth Gyula munkásságát sem szóltad le, hisz ahogy látom fogalmad sincs arról, hogy miben tevékenykedik.

Ahogy írtam, nekem 11 éves koromban szöget ütött a fejemben a hivatalos történelmünk Atilla utáni kuszasága, lelke rajta, akinek ez még felnőtt korára sem adatik meg. :-)

Bizony, hogy mindenre van bizonyíték, arra meg egyenesen rengeteg, hogy a hunok, avarok, magyarok, szkíták szó szerint egy tőről fakadnak!

Mindenki figyelmébe ajánlom a másik kedvenc Tóth oldalát:

magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=30593679

Itt rengeteg már régóta ismert, csak hivatalosan össze nem illesztett bizonyítékot lehet találni a különböző tudomány- és művészeti ágakból.

Jó olvasgatást! :-)
Hölgyek és Urak! Aki kíváncsi ÉLŐben rendes és némi tudományt sem nélkülöző előadásokra, annak tudom ajánlani a KERECSENFÉSZEK (Békásmegyeri Művház, Csobánka tér, a HÉV-végállomásnál) rendezvényeit. Ennek a testületnek van honlapja is!!!
Egyben egészen bizonyos vagyok, 0001. December 24 0óra 00 perctől napjainkig 2012 darab(!) esztendő telt el. Senki nem toldott sehová egy percet sem.

Az alábbi link alatt az Igaz, vagy hamis írást ajánlom tisztelettel az érdeklődők figyelmébe!

www.karpathazaegysege.eoldal.hu/cikkek/gondolatok/igaz--vagy-hamis-.html
Tisztelt Tóth Gyula!
Tavaly tavasszal a Kőrösi Csoma Sándor Tudományos Konferencián mutattam be Kovásznán az ön írásaiból is inspirálódva és erőt merítve, a Réka-királyné származásáról és a Hun Birodalom igazi európai kiterjedéséről szóló új, sokak számára megdöbbentő elméletemet.
Gondolom önt is érdekli. Szívesen átküldöm, esetleg előadást is tartok róla .
Maradok tisztelettel,
Kósa Ferenc
Várom levelét!
ferenc.kosa@yahoo.com
Sepsiszentgyörgy
Erdély
P.S: Ha lehetséges szeretném, ha - véleményezés végett - továbbítaná majd ismerős szakembereknek...És önt pedig meghívnám majd egynéhány itteni előadásra.
Tisztelt Tóth Gyula,
nagyon érdekes az Ön elmélete. Németországból szarmazom, és össze fogom vetni az Ön kutatásait a Heribert Illig-féleivel. Megnéztem a videót: Szkítiától Maghrebig és nagyon foglakoztat a dolog. Köszönöm az előadást.
Tisztelettel:
Beate Liebold
Tisztelt T. Gyula! Tisztelt mindenki!

Nemrég belefutottam egy úriember video trilógiájába mely leginkább kartografiai hamisítas oldalról kozelíti meg ugyan ezt a témát és Anatoly Fomenko illetve Immanuel Velikovsky hatására kezdett el kutatni.

www.youtube.com/watch?v=li7Ch6ggI_Q

Tehát ott van az i betu az évszám elott (Jézus Latinul iesus vagy iesu) amire azt hazudják, hogy az egy 1-es.

Bevallom oszintén mikor megnéztem a fenti video trilógiát azt gondoltam, hogy ez egy lokális probléma, nyugat-európában kellett betoldani 1000 évet bizonyos okok miatt. Gondoltam naívan a krónikáink hitelessége miatt nálunk nem lesz esélye senkinek sem hasonlót állítania Magyar tekintetben.

Tévedtem! Nemrég belefutottam az Ancient Hungary facebook oldalán egy posztba mely egy Krisztus utáni 750-es Kárpát haza térképet ábrázol Árpád-Lehel-Vérbulcsú 'ésatobbi' kapitányságokkal. A térkép korhuen ábrazolja a 750 koruli állapotokat.

Nos, a hozzászólók nagyrésze szerint (ezek torténelem tanárok és nagyon okos embrek úgy általában) szerint a térkép 1750-bol való. (link a térképhez alább)

pera-graner.blogspot.com/2013/10/az-elso-tori-atlasz.html

A link szerzoje szerint is 1750-bol való. Úgy látszik senkit nem zavar a tény, hogy Zakariás Pápa uralkodása kornyékén jonnek be Árpádék. Zakariás hivatalba lépése Krisztus után 752! Egyebként is mit keresnének kapitánysagok egy 1750-es térképen?

Hamar kiderult számomra hogy Tomka Szászky Jánost a Habsburgok megbízták, hogy hazudja és terjessze el, hogy ez egy 1750-es térkép. Sot mi tobb még hamisított jópárat hozzá amelyeken rengeteg hibát vétett és az eredetivel koszono viszonyban sincs, de mivel egy Evangélikus iskola rektora így biztosan mindenki hitelesnek tekinti majd.

Tehát, rá kellet jonnom, hogy az i betu 1-es számnak hazudása sajnos nem csak nyugat európai probléma! Nálunk is jelen van!
T Tóth Gyula!
Én egy videónál akadtam el. A kitalált középkorról:

https://www.youtube.com/watch?v=8vSXwogr5Poí

Már az elején. Őszintén, nem bírtam tovább nézni. Amikor azt mondta, hogy a Római Birodalom megszűnt, vége lett, kinyúlt. Értette ezt a nyugati térfélre, és arra még ez talán igaz is lehet. DE!!! A Birodalom keleti fele még vagy ezer évig élt. Végső bukása 1453-ban lett. Addig, mindig ők rómainak tudták, mondták magukat. Így tudták az oszmán-törökök is, akik ezt a vidéket Ruméliának hívták. Rom(a)}Rum.
Továbbá semmit nem ért az európai történelemből az, aki a keleti római birodalmat nem veszi figyelembe.
Majd egyszer normális körülmények közt, többet is...
Gratulálok! Hogy miért a sok stadionépítés? Csak kezdem felfogni. Jártam Split-ben Láttam a palotát. Csak nem láttam a "színházat" . De már értem. Még sokat kell tanulnom . . . . Tisztelettel : sanator
Az a hipotézis, hogy Diocletianus és társcsászára nem lemondanak, hanem meghalna a hunok elleni csatában most igen komoly régészeti megerősítést nyert. A forrás Láng Orsolya egy Facebook kommentje Aquincum történetével kapcsolatban, ahol szó szerint ezt mondja: Orsolya Láng Picit itt is hadd pontosítsak: a polgárvárosban végzett utóbbi 15 év kutatásai egyértelmű jelzik, h a város nem hogy az 5., de már a 4.századot sem nagyon érte meg, legtöbb épületét a 3. század végén felhagyják, lakóik elköltöznek, legnagyobb valószínűséggel a biztonságosabb és prosperálóbb katonavárosba.
A történtek fényében ez nem csoda, noha a következtetése valószínűleg téves. A "római" római valószínűleg elmenekül, a kelta pedig nem igazán városlakó, még ha el is rómaiasodott kicsit. A várost nincs kinek és nincs miért üzemeltetni.
Az Arvisurá -val miben nem ért egyet ? -Erről jut eszembe. Belehallgatott már Kisfaludy György előadásaiba ? (eredeti szakmályát iletően, ő is afféle informatikus...)
Köszönöm a válaszát;
(kiss.jozsef52@hotmail.com ) Kiss József...
süti beállítások módosítása