HTML

TÁMOGATÁS

A kutatásaimat támogathatja banki átutalással:

Raiffeisen Bank
12052712-00162479-00100002

vagy a PayPal rendszerén keresztül a következő gombra klikkelve:

Tóth Gyula: A kitalált középkoron túl

2013.03.19. 19:04 ( Tóth Gyula )

Szekiz-Munduz II.

Az előző részben elvetett gondolatok után eszembe jutott, hogy a Tarih-i Üngürüsz milyen sokszor sietett már a segítségünkre. Az abban található különös módon leírt nevek már több alkalommal is továbblendítették a kutatást a holtpontról. Bizonyára emlékszünk, hogy a Tarih-i Üngürüszben közölt Tetrikusz név kapcsán jöttünk rá, hogy e név viselője egyszerűen tetrarkhosz volt. A Tarih-i Ügürüszben felbukkanó firenk népnév kapcsán vettük észre, hogy a frankok neve a varang és firenk formákon keresztül valójában nem más, mint várong – ungvár nevünk módosult alakja. Újra elővettem tehát a Tarih-i Üngürüszt, hátha most is segítségünkre lesz a megfejtésben.

Az első meglepő dolog, ami a hun történet olvasásakor elém került az volt, hogy ez az általunk vizsgált Konstantinus név a Tarih-i Üngürüszben egyáltalán nem egy uralkodónak a neve, hanem egy birodalomé! Olvassuk csak:

„Röviden, úgy beszélik, hogy azokban az időkben Kosztantinijjének volt egy padisahja, akit Szekiz-Muduznak hívtak.”

Melyik birodalom lehetett ez a Kosztantinijje és ki lehetett az a Szekiz-Munduz, akiről itt szó esik? Amint az a későbbi bekezdésekből egyértelműen ki fog derülni Kosztantinijje valójában nem más, mint a Római Birodalom, pontosabban annak keleti, görög fele. Szekiz-Munduz pedig e görög részek uralkodója, nemzeti krónikáink Honoriusza. De folytassuk tovább Attila történetének olvasását:

„Azután elhatározta, hogy Kosztantinijje fejedelme, Szekizmunduz ellen hadjáratot indít. Azonnal leveleket küldött szét a környező országokba, és megszámlálhatatlan katonaságot gyűjtött össze. Egy tavasszal »hol vagy, Kosztantinijje!« kiáltással elindult.”

Attila tehát roppant seregeinek élén megindul Róma ellen. Olvassuk tovább:

„Sok napon keresztül meneteltek, és nagy távolságokat gyűrtek le. Végül egy nap seregének előcsapatai Csorlu környékére érkeztek. Szekizmunduz azonban sokat hallott Atilusz király kilétéről és hősiességéről, s amint hírét vette, hogy közelre érkezett, óvatos lett. Nem volt nagy kedve szembeszállni és harcba bocsátkozni, végül is Szekizmunduz király aggodalma folytonosan szaporodott. Azonnal összehívta a dívánt, és vezéreivel tanácskozást tartott. Azok pedig ezt mondták: »A tennivaló a következő: vagy ellenállunk, és az országot elveszítjük, vagy meghódolunk neki, s parancsainak alávetjük magunkat. E két eshetőségen kívül más orvosság nincs.«”

Ez bizony komoly gond lehetett, hiszen a dicső szkíta király immár közel járt és a gőgös Római Birodalomnak a történelemben először szembesülnie kellett önnön sebezhetőségével.

„Szekizmunduz király pedig a gond tengerébe merült, és [valami] megoldáson gondolkozott, majd így szólt: »Most számunkra egyetlen megoldás a képmutatás!«”

Vajon miért nem lepődök meg ezen a „váratlan” fordulaton?

„Azonnal parancsot adott, hogy nyissák ki a kincstárát. Különböző díszes- drágaköves kincseiből ajándékot állított össze, és két kiváló, tiszteletre méltó vezírével Atilusz királynak küldte. Azok pedig elindultak, és Csorlu néven ismeretes helyen Atilusz királlyal találkoztak, Kosztantinijje padisahjának, Szekizmunduznak embereit és ajándékait [Atilusznak] felajánlották.”

A görög részek fölött uralkodó római tetrarkha tehát abban reménykedett hátha a díszes, drágaköves kincsek eltéríthetik Isten ostorát eredeti szándékától. Csalódnia kellett, mert nem téríthették el.

„Ez alkalommal Atilusz király határozott választ nem adott, nehézségeiket nem oldotta meg. Amikor ismételten a színe elé járultak, Atilusz a következő választ adta: »Mindaddig, míg Szekizmunduz nekem meg nem hódol és parancsomnak nem engedelmeskedik, nem vonulok vissza !«”

Nem volt tehát mit tenni, be kellett hódolni Attilának.

„Mikor ezt kijelentette, Szekizmunduz emberei ezt az ügyet részletesen megírták és Szekizmunduz tudomására hozták. Szekizmunduz most már tudta, hogy egyszerűen, barátságszínleléssel ez a dolog nem ér véget. Nem volt más hátra, önként beleegyezett a hadisarcba, és vállalta az engedelmességet. Így aztán ott megbékéltek, és örök barátságot kötöttek.”

Ez volt tehát az a hatalmas történelmi pillanat, amelynek a jelentőségét történelemkutatásunk a mai napig sem mérte fel. A Római Birodalom teljesen és tökéletesen alávettetett Isten ostorának. A rómaiak országa a hunok birtokává lett. Hogy kétségünk se legyen efelől, olvassuk el a következő mondatokat:

„De Firenk bégjei is összejöttek, és tanácsot tartottak, mert tudták, hogy Atilusz ellenük fog jönni. Végül is a helyzetet megírták és a Rím pápának tudomására juttatták: »Atilusz Kosztantinije uralkodója ellen viselt hadjáratot, behódoltatta őt, majd egyesült vele, és most hatalmas hadsereget vont össze, hogy ellenünk jöjjön. Maholnap ideér, ránk támad, hisz 'villámkorbácsúnak' nevezik. Egyszer már találkoztunk vele, mint erről tudomása van, s mi hasznát láttuk? Most kegyeskedjék, mert bajunkra írt és orvosságot csak öntől remélhetünk.« S ezt a levelet elküldték.”

Tehát figyeljük csak meg a fenti mondatokat: „behódoltatta őt, majd egyesült vele”! Teljesen egyértelmű, hogy ettől a pillanattól kezdve semmiféle Római Birodalom nem létezett többé. Ami mégis létezett, az a hunok birtokává lett. Az egykor oly dicső birodalom, - legalábbis annak görög részei - megszűntek önálló birodalom lenni. Higgye el a Kedves Olvasó, ennek a hatalmas történelmi ténynek a jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

E történetet olvasva az első gondolatom tehát az volt, hogy lám, a Kosztantinijje név nem egy uralkodóra utalt, hanem egy birodalomra, pontosan úgy, ahogy azt korábban feltételeztem. Ennek a birodalomnak az ura volt Szekiz-Munduz, ahogy azt korábban láttuk. Igen ám, de ez a Kosztantinijje név itt nem a hunok birodalmára utal, hanem teljesen egyértelműen arra a Rómára, amelyet a hunok behódoltattak! Talán tévedtünk volna amikor Kunsztánt Hunisztánként értelmeztük? Ekkor tűnt fel, hogy ez a Kosztantinijje mintha nem is „valaki” lenne, és még csak nem is „valamire” utalna. Sokkal inkább valakinek a valamijére! Vagyis ez a név tulajdonképpen egy birtokos szerkezet! Ez a Kosztan – Tinijje valójában nem más, mint Kunsztán Tinója! Vagy ha úgy jobban tetszik: Kunsztán Marhája, vagyis Kunsztán Birtoka!

Ugye emlékszünk még, hogy ez a marha, illetve tinó kifejezés nem csak a szarvasmarhára, mint háziállatra utalt, de mindenféle egyéb vagyont és tulajdont is kifejezett! Mi ma már sajnos hajlamosak vagyunk a tinó, marha, barom és jószág szavaink mögött minden esetben haszonállatokat érteni. Régen azonban ez nem így volt. Ezek a szavak mindenféle egyéb vagyont, minden egyéb tulajdont is kifejeztek. Zlinszky Aladár A szóképekről c. tanulmányában ezt teljesen világossá teszi:

„A régiségben a marha szó általában vagyont jelentett, de természetes, hogy állattenyésztő népnél, melynek legfontosabb vagyona a háziállat volt, a lábasmarha, vágómarha, szarvasmarha, vonómarha kapcsolatok gyakoribbak voltak, mint az ezüstmarha, ruhamarha, kalmármarha, s hogy így a marha szó lassanként az egész nyelvterületen a Vieh [barom] jelentést vette fel. Hasonló a jószág és barom szavaink története.”

Vagyis eredetileg ezüstöt, ruhát és bármi egyéb tulajdont is kifejezhettek e szavak. Ha ez még honfoglalásunk után is jó ideig így volt, akkor gondoljuk meg: mennyivel inkább így lehetett Attila idején! Amikor tehát a hunok hatalmas seregei Róma ellen vonultak és azt maguknak teljesen alávetették Rómából Kunsztán Tinója lett. Vagyis Kunsztán Marhája, Kunsztán Birtoka. Úgy olvastuk: „behódoltatta őt, majd egyesült vele”. A rómaiak császára pedig „önként beleegyezett a hadisarcba, és vállalta az engedelmességet”. Vagyis Róma lett a hunok adófizetője, vagy másképp „fejőstehene”. Eddig ők élősködtek Európa népein, most azonban fordult a kocka.

Úgy látom tehát, hogy a Constantinus név eredeti és elsődleges jelenése éppen ez volt. A Római Birodalom hunoknak való alávetettségét fejezte ki. Vagyis ilyen értelemben valóban egy birodalom neve lett, de nem a Hun Birodalom neve, hanem a hunok által behódoltatott Római Birodalom új neve! Amennyiben mégis egy személyre utalt, akkor arra a császárra utalhatott, aki a hunok marhája fölött rendelkezhetett. Ez a császár volt Szekiz-Munduz.

Persze nyilván most sokan felhorkannak. Mekkora képtelenség már azt feltételezni, hogy egy teljes országot tinónak, baromnak vagy marhának lehetne nevezni! Szeretném azonban felhívni a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem egyedülálló jelenség. Itália neve ugyanis épp ezt jelenti. A Wikipédia a Római Köztársaság címszó alatt a következőket írja:

„az Italia név a vitulus »fiatal bika« szóval közös eredetű”

Ez a gondolat azonban sok más dolgot is megmagyaráz. A Constantinus feliratú pénzérmék vizsgálata kapcsán vettem észre, hogy ezeket az érméket gyakorlatilag ugyanazokban a Római Birodalom területén lévő pénzverdékben készítették, amelyekben a korábbi császárok érméi is készültek. A rajtuk lévő jelzések ezt teljesen egyértelművé teszik. Ezeket az érméket mégis Attila érméinek gondoltuk. Nem ellentmondás ez? Hogyan lehetnének ezek Attila érméi, ha még a verdehelyük is megegyezik a Római Birodalom korábbi érméinek verdehelyeivel? A válasz kézenfekvő: Ahogy azt korábban kifejtettük, Attila egyáltalán nem alapított új birodalmat a kontinensen. Nem jött létre semmiféle Rómától különálló Hun Birodalom, amely új verdehelyeket alapított volna, hogy Rómától független érmeket verjen. Attila célja egyértelműen a már meglévő Római Birodalom behódoltatása volt! Vagyis a Constantinus feliratú érmék ugyanúgy római érmék voltak, mint a korábbiak. A különbség a korábban vert érmékhez képest abban állt, hogy ezeket már az a Róma verte, amely Attilának, vagyis Kunsztán urának volt alávetve!

Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy krónikáink olyan közléseinek, mint például „behódoltatta őt, majd egyesült vele” vagy „önként beleegyezett a hadisarcba, és vállalta az engedelmességet” nincs különösebb jelentősége. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mindezen események ellenére Rómában ugyanúgy folyt tovább minden, mint azelőtt. Pedig vegyük észre: abban az időben ezeknek a dolgoknak hatalmas súlya volt! Az a tény, hogy Róma, ez a kontinentális szuperhatalom teljesen és tökéletesen behódolt egy újonnan érkező hódító seregnek, az akkori politikai status quo totális fejtetőre állításával volt egyenértékű! Nyilvánvaló, hogy Attilának alávetett birodalomként még érméket sem verhettek anélkül, hogy az érmék felirata ne utalt volna a birodalom megváltozott státuszára. Ez tehát a Constantinus feliratú érmék magyarázata. Ezek valóban minden ízükben római érmék voltak, ugyanakkor minden ízükben Attila érméi is. Hiszen a teljes birodalom szőröstől-bőröstől Attila marhájává, Attila birtokává, vagyis Kunsztán Tinójává lett.

Amikor eddig a pontig elérkeztem, kételkedni kezdtem saját levezetésemben. Úgy gondoltam, hogy a fenti gondolatok értelmesek és logikusak ugyan, de már a korábbi, időközben elvetett levezetéseink is annak tűntek. Kellene tehát valami, ami megerősíti ezt a gondolatot. Valami, ami egyértelművé teszi, hogy jó úton járok. Amint így tűnődtem, hirtelen az Attilának meghódoló görög császár neve jött elém. Szekiz-Munduz. Milyen különös név! Vajon mit jelenthet? Érdekes módon a Tarih-i Üngürüsz ezt a nevet hol egybe írja, hol pedig külön, pontosabban kötőjellel elválasztva a név két részét. Sejteni kezdtem tehát, hogy itt nem egy egységes névvel, hanem egy szóösszetétellel állunk szemben. Vagyis ez eredetileg nem Szekizmunduz, hanem inkább Szekiz Munduz lehetett. A szóösszetétel első tagjának jelentésén nem sokat kellett töprengenem. Szinte azonnal felismertem, hogy ez a Szekiz a szkíták „szaka” elnevezését rejti magában. De mit jelenthet a szóösszetétel második tagja, a Munduz?

Amint így tűnődtem váratlanul egy sanda gyanúm támadt. Fölmentem hát az Internetre, és a böngésző címsorába bepötyögtem kedvenc online szótáramnak a címét. Ott kiválasztottam a „Magyar -> Latin” opciót és a keresőmezőbe beírtam a „szarvasmarha” szót. Az eredmény teljesen megdöbbentett. Ugyanis a legelső találat, amelyet a szótár felhozott ez volt:

szarvasmarha = mundus

Mit jelent tehát mindez? Nem kevesebbet, mint hogy a Szekiz Munduz lényegét és értelmét tekintve ugyanaz, mint a Kosztan Tinijje. Az egyik Kunsztán Tinója, a másik Szkíták Marhája. E két név egymással teljesen és tökéletesen ekvivalens! Mindkettő ugyanazt a hatalmas és világrengető üzenetet hordozza: Róma teljesen alávettetett a hunoknak!

Ekkor jutottak eszembe Németh Zsolt kérdései, aki egy korábbi hozzám intézett levelében a következőket írta:

„A fő rejtély immár az, hogy Róma miként tudta elfogadtatni Bizánccal, hogy Nagy Konstantin létezett, sőt ő alapította Bizáncot. Ott biztosan jobban tudták, hogy ki alapította a várost. Miért nem tiltakoztak? Talán azért, mert a fantom Konstantin még mindig »megfelelőbb« volt, mint az igazi alapító? (...) Akkor ki alapíthatta? Ha az alapító személye »elfelejtendő«, akkor szkíta/hun kellett, hogy legyen, tán éppen maga Atilla.”

Ezen a ponton oldódik tehát meg a rejtély! Konstantinápolyt tulajdonképpen senki sem „alapította”. Szó sincs róla, hogy létezett volna egy Nagy Konstantin, aki székhelyét nyugatról keletre áthelyezve a saját nevéről nevezte volna el a várost. Byzantium városából valójában úgy lett Konstantinápoly, hogy a hunok behódoltatták! Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt a nevet gyanúnk bizonyossággá érik. Ezt a nevet ugyanis eredetileg így írták le: Konstantinoupolis. Vagyis figyeljük csak: Konstan – Tinou – Polis. Olyan város, amely Kunsztán adófizetője, kvázi gyarmatvárosa lett. Vagyis a hunok fejőstehenévé vált. Ez a „tinou” így ebben az ízes-magyaros formában leírva akár még mosolyt is csalhat az arcunkra.

Néhány napja honlapom egyik olvasója egy érdekes írásra hívta fel a figyelmemet. Ez Püspöki Nagy Péter A tények erejével c. írása volt. Ennek a tanulmánynak A Frank Birodalom Avar tartományáról (805-900) c. fejezetében találkoztam néhány rendkívül érdekes adattal. Németh Lajos bajor király Regensburgban kelt oklevele az avarok földjét így említi:

„»...terra Avarorum...« majd az előbbire utalva: »...in ipsa marcha...« – »az avarok földje« majd »abban a tartományban«”

Vagyis az avarok tartományára az „in ipsa marcha” kifejezéssel utalnak. De Püspöki Nagy Péter további izgalmas adatokat is közöl Német Lajos Regensburgban kelt adományleveléből:

„»...Vuangariorum Marcha...« – »Wangarok tartománya«. Német Lajos Regensburgban kelt adománylevelében. Az elnevezés Sabária és a Répce folyó közt fekvő területen egy birtok határát jelző hegy neveként bukkan fel: »...et inde uwaue in summitatem illius montis, qui dicitur Vuangariorum Marcha...« – »és innen egészen annak a hegynek a csúcsáig, amelyet a Wangarok tartományának neveznek.« Ez az egyetlen forrás, amely az avarokat a magyarok venger népnevének mélyhangzású változatával nevezi meg.”

Vagyis figyeljük csak: Wangarok tartománya, azaz Vuangariorum Marcha. Most mindezek után tegyük szépen egymás alá ezeket az eddig megismert neveket:

Kosztan – Tinijje

Szekiz – Munduz

Vuangariorum - Marcha

Vegyük észre: ez mind-mind ugyanaz! Mindegyik birtokos szerkezet és mindegyik ugyanazt a gondolatot közvetíti: hunoknak alávetett, hunok tulajdona, hunok birtoka. Látva ezeket a neveket így egymás alatt, ugyanazzal a jelentéssel, ugyanazzal az üzenettel, már kétségünk sem lehet róla, hogy jó nyomon járunk.

A kritikusaim persze most ellenkezhetnének: nem járok jó nyomon mégse, hiszen ez a Szekizmunduz név gyakorlatilag azonos azzal a Sigismund névvel, amelynek ismerősebb alakja a Zsigmond. A Zsigmond névről meg minden utónévtár világosan közli, hogy jelentése: győzelem és védelem. Nos, azt kell mondanom az utónévtárak tévednek. Ha ugyanis elővesszük a Képes Krónikát és megkeressük benne a Zsigmond név legelső említését, akkor szükségszerűen a következő eseménysorozathoz fogunk jutni:

„...nyomban hadba szólította seregét, és elindult Sicambriából; először – mondják Illíriába rontott, majd Konstanznál a Rajnán áthaladva, Bázelnél Zsigmond király állott elébe rengeteg sereggel, de ezt egész népestül leverve, uralma alá vetette.”

Vagyis figyeljük meg: azt a teljes képtelenséget igyekeznek velünk elhitetni, hogy ennek az Attila által levert és uralma alá vetett királynak a neve azt jelenti: győzelem! Ennél jobban talán nem is lehetne kiforgatni e név jelentését. Hát nem sokkal logikusabb lenne azt feltételezni, hogy ez az itt felbukkanó Zsigmond név éppen az alávetettséget fejezi ki? Hiszen így olvastuk: „Zsigmond király állott elébe rengeteg sereggel, de ezt egész népestül leverve, uralma alá vetette.”. Vagyis ezt a királyt Attila saját zsákmányává, szakák marhájává, szekizmundusszá, azaz Zsigmonddá tette. Ez a király épp azáltal lett Zsigmond, hogy a szkíták legyőzték és behódoltatták.

Persze a szemfüles olvasónak valószínűleg az sem kerülte el a figyelmét, hogy Attila hatalmas serege hol kelt át a Rajnán. Úgy olvastuk: Konstanznál! Vegyük észre: ahol csak Attila megfordul, ahol csak a hunok otthagyják lábuk nyomát, máris megjelennek a Kunsztán név különféle alakjai. Ez a város tehát minden bizonnyal arról kapta a nevét, hogy Kunsztán hatalmas ura, a nagy Attila éppen ott kelt át a Rajnán, amikor roppant seregével Galliára tört.

Egyetlen fontos kérdésről kell még szót ejtenünk. A Tarih-i Üngürüszben elolvastuk hogyan hódolt be Kosztantinijje fejedelme, Szekizmunduz Attilának. Ez a Szekizmunduz volt az a görög császár, akinek a lányát Attila feleségül vette. Olvassuk csak:

„Szekizmunduz királynak volt egy szépséges lánya, holdsarló-szemöldökfa, pézsmaillatú, ciprus termetű, tökéletes arányú, cukorajkú, ezüstszínű tokájú, gyönyörűséges szépség. (...) Ezt a lányát Atilusz királynak adta feleségül. Közben megkötötték a teljes békét. Atilusz királynak Szekizmunduz lányától egy Kaba nevű fia született. Szóval barátságot kötöttek, s azután [Atilusz] Szekizmunduztól elbúcsúzott és visszatért.”

Szekizmunduz királyt azonban többi nemzeti krónikánk nem ismeri. Ismernek azonban helyette mást! Kézai és a Képes Krónika ezt a császárt Honoriusnak nevezi. Az a görög császár tehát, akinek a lányát Attila feleségül veszi egyik helyen még Szekizmunduz, másik helyen már Honorius. Elgondolkodtam tehát: hogyan lehetséges, hogy ugyanazt a történelmi személyt különböző krónikáink ennyire eltérő neveken említik? Hiszen e nevek még csak nem is hasonlítanak egymásra! Egyiket a másikból semmiképpen sem lehetséges levezetni. Mit jelenthet hát ez a rejtélyes Honorius név? ...

Na, ez volt az a pont, ahol homlokomhoz csaptam és szinte felszisszentem a felismerés okozta hirtelen támadt fénytől! Tudniillik ez a görög császár azt követően, hogy birodalmát Attila behódoltatta, már nem teljes jogú császár volt többé! Saját egykori birodalma fölött csak úgy rendelkezhetett, mint ahogy egy honorbirtokos rendelkezhet a tisztségével járó birtok fölött! Olvassuk csak mit ír a Wikipédia a Honor címszó alatt:

„Az ország fő tisztségei és a hozzájuk kapcsolt birtokok, jövedelmek és a bírói joghatóság, melyeket az uralkodó tetszése tartamára adományozhatott híveinek. A honor további igazgatásáról a megadományozott gondoskodott. Ő szedte be a honorbirtok jövedelmeit, melyet tetszése szerint használt fel.”

Vagyis a honorbirtok olyan királyi birtok volt, amelyet az uralkodó az ország fő tisztségeit betöltő személyeknek adományozott, de nem örökre, hanem – ahogy fent olvastuk – „az uralkodó tetszése tartamára”! Vagyis ahogy a tisztség megszűnt, vagy a megbízatás lejárt, esetleg a megadományozott a király kegyeiből kiesett, a honorbirtok is azonnal visszaszállt eredeti tulajdonosára, a királyra. Nem tudom értjük-e, hogy ennél nagyobb megaláztatás talán már nem is érhette volna Rómát? Önistenítő gőgös császára Attila egyszerű tisztviselője lett. Egy neki alávetett alkalmazott, aki egykori birodalmát – mint egyfajta honorbirtokot – csak Attila kegyelméből igazgathatta tovább. Pontosan erre utal a Honorius név.

Ezen a ponton szinte hallom, ahogy kritikusaim felszisszennek: Hogyan írhatok olyan butaságot, hogy a görög császár Attila honorbirtokosa lett volna, amikor pontosan tudjuk, hogy a honorbirtok fogalma csak Károly Róbert idején bukkant fel! Hazánkban a honorbirtokok adományozása főleg Nagy Lajos idején volt szokásban, majd Zsigmond király alatt lassan kivezetésre került. Nyilvánvaló, hogy az informatikus Tóth Gyula megint blődségeket állít. Igen ám, csakhogy itt egyáltalán nem az a fontos, hogy Attila idején létezett-e a honorbirtok fogalma vagy sem! Sokkal lényegesebb, hogy ez a fogalom éppen abban a korszakban bukkant fel, amelyben nemzeti krónikáink is íródtak! Vagyis mit jelent mindez? Azt, hogy krónikáink ezzel a névvel üzenni akartak! A római egyház árnyékában már nem tehettek nyílt utalásokat arra, hogy Attila idején mi is volt a valós helyzet Róma és a hunok között. De ezekkel a beszédes nevekkel még kifejezhették a lényeget.

Attila halála után a megalázott Birodalom szörnyű bosszút esküdött. Egy teljes államgépezet lendült működésbe és zakatolt szüntelen hosszú évszázadokon keresztül azért, hogy ezt a döbbenetes szégyenfoltot eltüntessék. Krónikások egész hada, művelt egyházi és világi személyek sokasága tevékenykedett azon, hogy a történelmi tényeket elfedjék. Értjük már hol kezdődött a huntudat irtás? Értjük már mi váltotta ki? Értjük már, hogy ez a szerencsétlen kárpát-medencei magyarság a puszta jelenlétével, a puszta megmaradni akarásával kiknek és miért áll útjában? Hiszen úgy állunk itt, Európa kellős közepén, mint egy viharvert ősi tanúkő, amely szavak nélkül is a történelmi igazságról beszél! Még akkor is Isten ostorát idézzük, ha időközben már mi magunk is elfeledkeztünk róla!

Végezetül Anonymus gondolataival zárom:

„Attila király halála után a rómaiak Pannónia földjét legelőknek hívták azért, mivel a nyájaik Pannónia földjén legeltek. És joggal mondhatták Pannónia földjéről, hogy az a rómaiak legelője, hiszen éppen most is a rómaiak legelnek Magyarország javaiból.”

A hunok marhái tehát bosszúból Pannóniát tették legelőjükké.

184 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghreb.blog.hu/api/trackback/id/tr375148870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

ja es Traianus romai neve az Tro-jan [ trojai]

a romanok ujabban azt nyomatjak hogy ok nem dako-romanok hanem csak dakok.-es itt emlegettek egy forrast ahol azt irjak hogy Trajanusz es Decsebal az minda2 trak volt

Trajan=Trojan=Trojai=Trak=Turk=Turan-Silvania/Savaria XD
Nagy Lajos leanya Maria

Hunyadi anyja ugymond 'Morsinai Erzsebet'

Mar-sinai -- Mar-ia

meg a Maros nev s mittom

lehet hogy a Hunyadiak kozul valamelyik Nagy Lajos fia volt

-----------

es milyen kavaras van ebben is

en.wikipedia.org/wiki/Hungary_Water

According to legend it was first formulated at the command of a Queen of Hungary, sometimes identified as Isabella but usually as Elisabeth, or in one document "Saint Elisabeth, Queen of Hungary" (this may be a conflation of multiple individuals).
III Andras leanya Erzsebet

Robi Karoly felesegei egy csomo Maria es Erzsi
[kozbe van mar egy Beatrix]

a Beatrix is megerne egy szetszedest XD[ rix lehet kiraly]

Lajos egyik felesege Erzsebet leanya Maria

Zsigmond es Morsinai Erzsi

es amugy 1-2 nek az anyja is Erzsebet [ Ottonak s egy masiknak]

Matyas anyja Szilagyi Erzsebet

majd van a Bathory Erzsebet is ugyebar

biztos hogy az Erzsebet nev valamit jelentett ezelott [ es biztos csinaltak egybol kettot is ]
ja es azt is el tom kepzelni hogy Zrinyi Ilonka az Bathory Erzsebet is lehetett.
ja Beatrix

beat az latinul asszem 'boldog' ami akkor lehet szent is

beatrix = szent kiraly?XD

lehet nem is volt ilyen felesege Matyinak mert o volt 'beatrix ' XDXD

--

najo tobbet nem irok mert ugy nez ki egyedul dumalok itt XD
beat - báty-[úr]--y ?D
Morsinai-Maros-an[y]a

Matyas meg asszem Mars napjan hal meg

[ habar lehet akkor szuletett ]

nem vagyok aki erte a 'misztikahoz' de mivel a Hollo a jel akkor a halal ez esetben lehet szuletes is

vagyis akkor is szulethetett nem pedig akkor halt meg

valaki okosabb irjon osztan man D

--

a Matyo nevben ott a Matka meg a nemzetkozi szo az anyara [ mater,matriarchal stb]
@Hun77: nem dumálsz egyedül, nem vagy az egyedüli "bolond"! Sok kicsi sokra megy :)

Mátyás = Tam-ás, tám-ad-ás, az az feltámadás. Asszem Mátyás királyt nagy csütörtökön vagy mikor koronázták mikor Jézus feltámadott.

Ez jó volt, BeatRix=Mátyás Király =)) Tényleg olaszul "beato" az boldogot jelent. Latinul a beatus az áldottat jelent.Tehát így áldott királyt is jelenthet. Vajon mint jelent magyarul igazán a Mátyás ? :)
@Vágtázó Csiga: nemtom de a a thunni az chunni azaz hunni es a c betu az a romannal t es a kulfoldieknekl naTional[ mi c-nek mondjuk stb]

akkor Matas lehet Makas es lehet [a g-h-k]

szal lehet Magas- es akkor meginnt helyben vajunk me Magog,Magus,Maga[ aki maga arra felnezunk ugyebar mert nem 'te'] ,akkor Magas [ a magas valamire es felnezunk]

meglehet hogy a Maga,Magas [vagy a Mag is lehet] szavynkat 1cceruen a kiralyainkara mondtuk

Mag-ur Maga-ur vagyes akkor vegul Magyar lenne
@Vágtázó Csiga: @Hun77: es azt mar tisztan latom hogy ha megkrealnak 1 szemelybol kettot akkor bevett szokas hogy azt amit kulfoldoinek krealnak meg az pozotivan nyomatjak es amit meghagynak belole magyarnak azt lehuzzak

luxi zsigmond -- bathory zsigmond [ annyi hogy valszeg sosem volt zsigmond a neve ]

nagy lajos -- szapolyaiak [akkor ha azt feltelelezem hogy a szapolyai=nagy lajos]

amugy az ugy nevezett 'mohacs utanni idoszak' is valszeg nem ugy volt

meglehet nem is letezett kulon erdelyi fejedelemseg - vagyis minden egyszerre szunt meg [ kb 1700ba]
masfelol meg elkepzelheto hogy Erdely tovabbra megmaradt mert ha azt vesszuk nehezebben beveheto terulet

de az biztos szerintem hogy azok a Szapolyai Janos Zsigmond es Szapolyai Janos kiralyok azok az elobbi magyar kiralyokbol vannak [ Nagy Lajos,Matyas] - szet van szedve minden

szoval az egesz osszefugg

es ekkozben peldaul a romanoknak kissebb csatakbol dicsosegest csinaltak mikozben nekunk lehuzzak amennyire lehet

utoljara 2 patkany egy Fodor nevezetu es Szakaly nevezetu huzta le a kenyermezei csatat a 70-es evekben

szakaly az a szakaly ferenc nevezetu aki meg irt mast is [ mar megsuvadt]

a fodor meg lehet az aki szokott szerepelni a tv-ben [ a kitalal kk dologban is ott volt a Borat-kepu Zsoldos mellett]
ja es az is lehet hogy azok az erdelyi vajdak akiket emlegetnek az erdelyi fejedelemseg elott [ a 16ik szazad elott] azok meglehet valachiai es moldovai vajdak voltak

mert jut eszunkbe hogy az olahoknak a 13ik szazad elotti tortenelmuk = 0

lehet igy 'toltak be a romanokat Erdelybe' mar....

vagyis ha a romanok emlegetik hogy az erdelyi vajdak romanok voltak [ asszem szoktak ezt emlegetni] akkor valahol lehetnek adatok ahol 'osszefolynak' a dolgok

es akkor kerdezzuk mi volt Erdelyben?? XD

semmi hanem csak ugy Magyaro - vagy a szekelyek[ roluk jol tudjuk szervezettek voltak]

az hogy csusztatas lehet ebben is az abbol is latszodhat hogy ha az Erdely nevet megnezed

Trans-silvania ugymond 'erdon tul'

vagyis az 'erdelyi vajdak' lehettek a hegyen tuli azaz havaselvi es moldovai vajdak
amugy ezek a szavak sincsenek kitisztazava szinte biztos [ nem neztem utanna de valszeg elsore mar latnam hogy magyarazzak jobbra balra]

valach
vasal
basil-eusz [ bizanci vezer vagy csaszar-rang, nemtom]

es van a 'mi' Vazul-unk

akkor a polak is lehet bolak-balak-balach-valach

[ a romanok emlehetik hogy vannak valachok Csehorszagba is ]

valamit jelentettek ezek a szavak is
----
lehet hogy Valach az annyi mint 'veled' [ olyan uralkodo aki 'velunk van'] XD

'veluk van'
@Vágtázó Csiga: ''Mátyás = Tam-ás, tám-ad-ás, az az feltámadás''

ja igy igy ! XD
bán - van ?

a bánok is velunk voltak [ es irja a wikipedia is az erdelyi vajdaknal hogy 'rovid idejig az erdelyi vajdakat is bánoknak neveztek']

vasal - vazallus - bán -valach [ velük]

van benne 1 csepp logika

lehet a bán és vazallus[vasal,valach] az annyi mint 'velük van' , mittom
Gyula mondta volt a 2ik eloadasaba hogy Makrinusz az Martirusz

kavarva a betuk es az alapjan amit en mondok a thunni-chunni hun nevek akkor a t=k g h

ez is alatamassza akko
amugy hasonlo nyelvtanilag nem osszefuggo betuk meg vannak

peldaul a moldvaiak a 'p' betu helyett 'k' -t mondanak

ott voltam katona s tom

peldaul romanul a kő az piatra de a moldovai ugy mongya hogy chiatra

vagya akavicsra pietrit de ugy mongya hogy chietroi

ch az k a romanba

vagy a picsa az pizda romanul de ugy mongyak hogy chizda D
mar nem emlekszem hogy Gyula mire is mondta azt a Koszikla dolgot de romanul a kő az piatra, es a 'haza'[ orszag,hon] az patria

lehet benne valami?
@Hun77:
Na ez érdekes! Tehát a Péter, illetve Petrus = piatra, azaz kőszikla. Az ország neve majdnem ugyanígy hangzik: pátria. Erre az összefüggésre még nem gondoltam, de logikusnak tűnik. Ugyanaz a rendezőelv, mint a stone - isztán típusú neveknél. Mindkettőnél ugyanaz a szó jelöli a kősziklát és az országot. Ennek még hasznát veszem! Köszönöm!
@( Tóth Gyula ): Piros pontot Hun77-nek :D. De a paitra az nem kőszikla hanem csak kő. A Szekiz-Munduz I-nél írtam én hogy románul a szikla az STÂNCĂ, pont mint a csángó sztenka és esztenka. Úgyhogy nekem is jár egy piros pont :))
Azt se feledjük, hogy a címerünkben található kettős kereszt alatt van egy hármas hegy, ami történetesen ősi jel, országot jelent. Maga a kettős kereszt a rovásírás "gy" betűje, ami az ősi hangzósítással EGY ,azaz Isten. Az egyház szavunkban még él ez a jelentés. Vegyük elő a Pajtás újságból szerzett képrejtvény fejtő képességünket és minden tiszta lesz!
@( Tóth Gyula ): Péter a szikla, akire építette az egyházát Jézus Krisztus.
ha peldaul 'zsigmond' az nem a magyar kiraly akkor mikor irjak hogy valamelyi erdelyi a masik erdelyi ellen a torokkel egyutt megy,akkor az az olah volt peldaul

van hogy Bathory Gabor ellen Bethlen a torokokkel megy stb

lehet hogy betheln gabor es bathory gabor az ugyanaz

csak megkavartak a dolgot masra irtak amit peldaul csinalhatott az olah aki jott a torokkel valamelyi erdelyi ellen

meglehet a zilyen akciok abbol az olah erdely elleni vonulasokbol vannak

amugy itt is egy csomo agyalagyult leirasok vannak es rovid emlitesek egy egy akciorol[ azert mert nem tiszta a dolog es mar a 19ik szazadi torteneszek 'nem mentek bele' mar nagyon]

azopkat a kronikakat amiket irtak a 16-18 szazadbol valszeg atirtak

Bonfini is 1490 korul ir ugymond de eltunik nem emleh=getik az irast majd 1540 korul 'elokerul' nehany resze es majd 1568ban asszem kiadjak

a Thuroczy kronikabol koztudottan van 3 fele is [ temeszetesen az osztrakoknal kiadva]- egyik nemet szajiz szerint a masik nem stb

amugy a 'magyar szajiz ' szerinti sem az valszeg
Brankovics Gyorgy - Ra-[ko]-cz-i Gyorgy

Zrinyi

amugy ha Zrinyi Ilonka horvat volt mit keresett Munkacsnal eszakon??

meg Koszeg is eszak nyugat Magyaro. es Jurisics horvat vedi horvatokkal

lehet ugyanaz

a banok es vazallusokbol csinaltak lehet nekunk 'nem magyar szar,mazasu' magyar vezereket
a Miklos nev mit jelenthet?

mik-los

los-lous-lovas vagy mi.?D

emlegeik ugyebar a nagymagyar irasokban az adatokat ahol a makar az magyar lenne

a mik az a mak-ar lenne? a miklos nevet kene megnezni
@Hun77: Én egyszer próbálgattam és nyelvi úton a Nagyjós volt ami kijött. :)
beleneztem szilagyi sandor erdelyorszag.... cimu konyvebe

adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf1255.pdf

azt irja a 6ik oldalon hogy aromaiak 274ben urittik adjak fel Daciat

a wikiben egyiken azt irja hogy'

Ancient sources implied that Dacia was virtually lost during the reign of Gallienus (253-268), but they also report that it was Aurelian (270-275) who relinquished Dacia Traiana. He evacuated his troops and civilian administration from Dacia, and founded Dacia Aureliana with its capital at Serdica in Lower Moesia.

en.wikipedia.org/wiki/Roman_Dacia

szoval 274 korul kb itt is

az az 'aurelian dacia' az asszem a Dunatol delre volt

na de mi a helyzet

ugymond Traianus 106ban veri le a dakokot

106+ 100+23+45 ev = 274 !

vagy nem volt romai foglalas erdelyben vagy mittom

- Hun77 szkular from Dacia-Siculia XD
AMUGY AZOK A BATHORY ISTVAN ES BETHLEN GABOR KEPEK VALSZEG VALAMI OLAHOK KEPEI
Gallienus (253-268), but they also report that it was Aurelian (270-275)

268-275 7 EV A KULONBSEG
@Sokamoka: nemtom mi lehet

vannak nevek telepulesek stb hasonlo nevvel

mik-es ,miko,

vagy mik-kim-kin-kan de nem latok semmit ebbe nemtom
romanul a 'mic' [mik] az kicsike aszt jelenti

van egy falu valahol asszem mikhaza
jut eszembe hogy erdely es mihaly vajda cimu konyvben azt irja hogy egy forras azt a szekelyt aki megoli bathory andrast azt Balas Mihalynak hivtak [ mashol meg ordog balazs]

ahogy eszrevettem a Matyas dologban hogy 'magyar balazs' az=magyar vazallus

szoval ezen tovabb vive a dolgot lehet hogy ez a 'balazs mihaly' az mihaly vazallus volt!

es ekkor van ugyebar az a bizonyos olah vajda 'Vitez mihaly'-aki Bathory Zsigmond vazallusa

szoval egyben van a kep

nagy valoszinuseggel Bathory Andrast az olah olte meg

vagy egy szasz [ ekkortajt van ,Bathory Gabor idejeben egy Weiss Mihaly nevezetu szasz aki ellen BG harcol s cseszegeti [ akibol ugy latom hogy amolyan szasz hős van csinalva] ]

vagy akkor ez

--------

akkor meg valami

a saxonok-ot ugyebar izelik vagy izeltek hogy a szaka nevhez lenne kozuk azaz szkita [,,marmint az angolok]

de a szaszoknak a neve is saxon

na

saxon-szaka szkita

a szekelyeket asszem Verbocinel ugy is irjak hogy scythuli amugy meg ugyebar sicul

na de a sic-ulnak nincs koze a szak-ahoz vagy mi?

vagyes meglehet hogy ezt a nevhasonlosagot felhasznal a a saxon-szaka-sicul kozt ,ugy allitottak be hogy egy szekely olte meg B Andrast
-vagyis lehet szasz volt nem szekely

csak tuggyuk hogy ugy van irva a tortenelmunk hogy allandoan azt nyomjak hogy kikaptunk vagy ezek mellet a belhaborukrol csatakrol irnak
[ szoval magyar magyar ellen]-meglehet ez hogy 'szkeley olte meg Bathory Andrast ' az is ilyesmi]
archive.org/details/erdlysmihl00szuoft

katt a pdf-re balrol

ebbe irja valahol emlekszem
@Hun77: valahol a jegyzetbe mert az ilyen dolgokat [ ami masfajta emlites] altalaban csak a jegyzetbe vannak[ csak nemtom hanyadik ldal]
96ik oldalon a jegyzetbe irja hogy az az Ordog Balazs az Balas Mihaly valami Miko Ferenc es Szamoskozy historija alapjan
a mihaly nev is mia?D

Mik-al

mik-la/lo

h-k

lehet van ebbe a mik/mih-be valami..
ja es a romanok mondjak hogy mihaly vajdat a magyarok 'malus dacusnak' hivtak ami 'rossz dakot' jelentene

azok a 'magyarok' valszeg szasz irok

nade a lenyeg

az ördög ,a dak es a drak [ördög romanul] kozt latszik valami

azt a farkasfejet amit a dakok jelvenyenek mondanak drakones-nek is hijak vagy angolul es romanul is dragon-nak

dragon=sarkany

en.wikipedia.org/wiki/Dacian_Draco

[a sarkany amugy a Bathoryak]

szoval d[r]ako-dak . t[r]ak-dak

ott a nevben vegul

szoval egyszeruen van mihaly vajda aki 'malus dacus', drak az romanul ördög

ez is mutatja hogy az olah olhete meg Bathory Andrast

amugy ebbol is sejteni mar hogyan lehet megkavarva

mert ha a Bathoryak jele a sarkany akkor itt latszik forditva is tortenhettek dolgok- aztan a nyavaja tuggya megmondani fixenn hogy mi hogy volt pontosonn!

de az latszik hogy kevaras van!
pontosabban farkasfejkent abrazoljak es annak is nevezik de megis dragonnak is mondjak azaz sarkanynak
ja es akkor a mih-al[y] nev lehet ugyanaz mint a mik-lo[s]/lós?
amugy most latom Mikhaza Erdleybe van es romanul a neve Calugareni

Calugareni maskeppen az a hely ahol mihaly vajda megveri a torokoket amiutan Bathory Zs megy le es veri meg vegleg a torokot

nem csodalkoznek ha a Mik-haza es hogy romanul ma a neve Calugareni !]es itt a miklos-mihaly osszefuggesben van!

ezek ha mar igy hamisitottak akkor mondhato hogy 'fekete magiaval' dolgoznak!

nem vagyok ilyen 'spiritual' dolgokba benne de hogy ertsuk.
az a Calugareni a torokokkel del romania
a mikes nev lehet mik-ics/mikecs/mikes

roman magyar nev XD
Vladis-laus

a laus az lovas valszeg

Vlad-Belod-Bela lehet

de mi a Bela?
jol tudom e hogy Bonfi Matyinak italiai osoket krealt ugymond?

mert lehet van benne vmi

Italiaba aszongyak az oslakok a sicelek es a sicanok [ meg valami elami]8000 B.C.[ ezt a 8000 bc-t lattam asszem a wiki Szicilia oldalon irta]

nae ezek siculok azaz szekelyek

Verboci apank aszongya [ legalabbis aszongyak egy oldalon lattam] hogy a szekelyek masik neve a scythuli

Iustin meg aszongya h a szkitak a legregibbek ugyebar

szekelyek Italia -Atila- sicelek[Italus kiraly ott]

az amit ott irnak az Italias csizman az itt ortenet.

habar ezt mar mondtuk

na de Bonfi akkor lehet valahol jol irta hogy 'italiai Matyi' csak nem roman azaz romai hanem Sicuuuuul ! Scythul Xd

csak biztos atirtak a konyvet 1490 es 1568 kozt
amugy meglehet Bonfini Bánfi vot D
Verbozi konyve itt van

ebben meg nem ugy irjak hogy werboczy

lehet sicul volt o is

Vérbő

Vér szekely ispan vot vagy nemzetseg lattam valahol es van Bő nemzetseg is asszem

books.google.ro/books?id=ekBDAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=werb%C3%B6czy&hl=hu&sa=X&ei=LCGBUffXAsTEsgayuYCYCQ&ved=0CF0Q6AEwCQ#v=onepage&q=werb%C3%B6czy&f=false
ja es az van ugye hogy Zsigmond kiralyt bezarjak a nemesek mert zelegorkodik

zelegorkodik az szekelyul rosszalkodik

zelegor kolyok peldaul D

es van olyan hogy Matyas Draculat bezaratja asszem nADORFEHERVARRA VAGY sEGESVARRA

habar lehet Nandorfehervarra Hunyadi zaratja be

lehet ugyanaz a sztori mert ha 'zsigmond' az valamelyik vazallus XD
amugy 'zsigmondnak' vagy 'draculanak' a bezarasa az meglehet az a 'hunok bezarasa a hegyekbe' [ mint az a Nagy Sanyi a hunokot bezarja a Kaukazusban]?...

annyi hogy ezeket varakba zarjak be asszem de ki tudja...

csak persze a sztori kavarva van [ nemcsak a nagy sanyi sztori hanem az hogy akkor nem draculat zartak be aki olah hanem -azt sem tudom hogy mondjam XD-..--a Hunokot

amugy meg mi lehet az hogy ' bezarta a hegyekbe a hunokat' vajon?
meglehet hogy valami szimbolikus dolog van leegyszerusitve ezzel a 'bezarassal'

na ezt talaljatok ki mi lehet !D
ja es Szantai asoznta hogy a delszlavokank van legendaja hogy Matyas a hegyekben alszik s varja hogy kijojjon vagy mi

vilagoss

a Hunok IDE votak 'bezarva' nem a Kaukazusba

Scythulia/Siculia/Italia/Turan-silvania XD

mindjar elkezdek Atlantiszoni holott az nekem is sok!

Atilla-ntisz XD
@Hun77: Amennyit te írsz ide, könnyen nyithatnának neked egy külön rovatot is :)
A Béla asszem fehéret jelent, vagy fényt, fényeset, fényességet Fehérvár az Belo-/Beo-/Belgrad. Görögül a wikin azt írja hogy Veligrádi. Magyarul nem is jelenthet mást a VILLany, VILLám, VILág szavunk sem :) Vagy a William, Vilmos nevek sem.

Itt van egy írása Varga Csabának Fehérvárról s más egyéb érdekesről is.
www.varga.hu/OSKOR_ELO_NYELVE/FEHERVAR%20MIERT%20FEHER%20VAR.indd.pdf

Más nyelveken a fehér az Alba, Albus stb. Oláhul ugy szinten alb. Vagy Albánia neve pl. Amik mind BeLA fordítva olvasva.

A "Dák Dráko" az mese. Azt se tudjak mi az. Nem hiába nyomjak annyira az oláhok. Azt a Pártusok használtak, Szarmaták , Jászók. Szóval onnan ered s nem az "itteni" Dákoktól. Tudtommal éppen a Dákok voltak egyike a Pártus birodalom alapítói közül, például a Medekkel együtt többek közt.

Nem értek annyira hozza, de a sárkány az a Mérleg jelkepe. S ezek mind ilyen asztrál mítoszi jelképekkel bírnak. A Kínaiaknál is van mindenféle sárkány, vízi meg levegő meg mittomen.Biztos Báthoryék sem unalomból választották a sárkányt.
@Vágtázó Csiga: na jo de ne zenelj felre azert mert az olahok mit mondanak [ vagyis az miatt ne dobd ki a dolgot mert pont ez a lenyeg hogy szidod az olaht de nem veszed eszre a kemenyebb dolgokot]

a dakok szkittyakok s kesz

a most tudottak alapjan aszondom hogy a Bathoryak votak az utolso dakok D

vagy ha nem volt kulon Bathory csalad hanem a magyar kiralyokra mondtak akkor mi vajunk a dakok

na de az Alba az Bela ugyanazok a massalh-ok

vagy az alba nem feheret jelentett vagy a bel-a nem bel vagy mittom D
@Vágtázó Csiga:
Nocsak! ... Azt már korábban is tudtam, hogy a "bélij" oroszul fehéret jelent, a "csornij" pedig feketét (innen jön Cso(r)ngrád neve is), de arra még sohasem gondoltam, hogy a fonákírás jelenségén keresztül a BéLa és az ALBa szavak gyakorlatilag azonosak! Köszönöm!
@Hun77: szidja a fene oket. Csak mondom hogy ismetelgetik amit beadnak nekik aztan csodalkoznak ha azt mondja nekik valaki hogy szkitak voltak a dakok s ha ok dakok hol van a szkita, lovas-nyilas muveltseguk. na mind egy.

A Kinaiak a Dakokat vagy inkabb Dakiat Daxianak neveztek. Mas neven Baktria.
Grandpierre Atilla eloadasaba valahol, mar nem tom melyikbe, vagy melyikukbe mondta hogy a Csiki szekelyek tartottak meg sok mitologiat a Dakoktol. S hivatkozik egy regebbi irora aki pont ezt mondta, s hogy vagy akkor a Csikiek s a Dakok egyutt eltek vagy a Csikiek a Dakok. A Csik asszem pont ilyen gyik szerusegu allatkat jelent mintha.

en.wikipedia.org/wiki/Daxia

S pont itt a forumon olvastam valahol hogy a Kinaiak a Romai birodalmat Dakianak hvtak mintha.

S mintha ugytunik nekem hogy volt olyan is hogy Csak nemzetseg a szekelyektol. Csak-Dak.
@Vágtázó Csiga: nem kemeny dolog de ha a thuni es chunni es matyi-make

akkor a gyik az kik [g-h-k]

s akkor dik

dak sarkany s Bathory

amugy ha farkasfejet veszunk akkor a szkittyaknak is vot lasd az utolso szittya kiallittast [ az is farkasfej ]--holott nekunk nyomatjak hogy a mi jelunk a turul [ ami vagy igen vagy nem] es a torokoke a farkas

a farkas a mi jelunk is
ja es ha zrinyi ilonka meg bathory erzsi s hunyadi janos[lanyos]--ban van valami akkor..

mi van ha volt női vezérünk vagy neaggyisten kiralyunk???

ezt minden konkretabbank tuno osszefugges nelkul mondom -egyszeruen csak a nevek meg a felteteleezett kavaras

na de Hunyadi szarmaztassak delrol mit szerb is asszem

az is lehet [ mondom csak most feltetelezgetek- a tobbi nem azokot mar lathani!]D

szoval mi van ha zrinyi ilonka delen akciozott mint 'horvat'[ amugy lehetett az nemtom] nade akkor eszakon Munkacsnal az meglehet Bathory Erzsike vot D

es amint latni hogy ha szetszednek egy szemelyt akkor amibol 'nem magyart csinalnak ' az pozitiv es ami 'megmarad magyarnak' az lehuzva

mi van ha voltak szittyas amazon reginaink tesovarok??XD
tobbet nem irok ide mert betelt az oldal ugy latom nem mutatja az osszes kommot csak kulon kattintasra-azerha vki bejon ha nem talalja nem latja az esszest

megyek a Szekimundi I-re
Lenne másfél javaslatom. Hun77 hozzászólásai érdekfeszítőek - bennem is megfordulnak hasonló gondolatok -, de lassacskán Gyula gondolatcsokrait túlnövik és képtelen vagyok követni. Én ezeket az eszmefuttatásokat szívesen olvasnám a továbbiakban is, de vagy egy másik (testvér)blogon, amit Hun77 tart kordában, vagy egy, ehhez a bloghoz tartozó fórumon, ami persze a mai világhálón antiknak tűnhet, de meg van a maga haszna. Kedves Hun77 remélem nem sértettelek meg!
@Atter: csinaljunk egy bloggot akkor

ha nem ingyenes nemtok me nincs penzem rea

ha ingyenes akkor csinalok ,de ha te is tucc akkor csinad meg s szoljal
@Atter: ingyenblog.hu/

itt van egy ingyenes u latom

csak en nemtom 'berendezni a bloggot' ugy hogy csinald meg D
@Hun77: @Atter: ennel a ingyenblog.hu-nal az tirja korlatlan de lehet nem mert neked egy van de telik lassan 10Mb-os
Péter eredeti neve Kéfás, ami annyit tesz magyarul, mint köves (Kéfás-Köves).
Jézus határozottan szólította meg őt, amikor azt mondotta neki: Kéfás kövess engem!
Jézus az egyházát nem a kőszikla hitű Péterre építette fel, mert ő koránt sem volt kőszikla, hanem kevés(!), kicsiny hittel rendelkező tanítványa volt, mégis Jézus ezt a kevés hitet elegendőnek tartotta, hogy arra egyházát megalapítsa. A hit, még a legkevesebb is, alkalmas tehát az egyház létrejöttére, mert a köves föld is keveset terem, de mégis terem, mert az isteni kegyelem ezt megengedi.
Legyünk hálásak a kevésért Istennek, aki a kősziklából, a kevésből is életet, forrást tud fakasztani!
@Hun77: Túlbonyolítod. Van indapass-od - ezzel léptél be, hogy ide írhass. Innentől kezdve, ha a blog.hu oldalon lépsz be, megjelenik egy bloghu admin menü, ahol máris létrehozhatsz egy saját blog-ot, olyat, mint ez. Ha segítségre lenne szükséged kérlek írj az atter87(kukac)gmail(pont)com-ra! Ne halmozzuk itt az ide nem illő hozzászólásokat. De valóban indíthatunk közöset is.
Tisztelettel: Attila

Ui.: Kedves Gyula, a későbbiekben ezeket akár ki is moderálhatja!
@Atter: en megcsinalnam, nincs gond. De 2-3 emberert ... csak hogy tenges-lenges legyen. Nem erdemes. En most proobalok oszehozni egy honlapot/blogot ahova felkerulne csokorba szedve a magyarsag kutatasnak fobb muvei. Ha valaki gonndolja...
@Vágtázó Csiga: Ez a két-három ember marha jól elbeszélgethetne ott egymással, itt meg végre olvashatóvá válnának az érdekes hozzászólások is. Úgyhogy hajrá, drukkolok az új blogért!
@Vágtázó Csiga: ember csinald meg a nyavajaba!D
mijen 2-3 ember??! oda jonne osztan mas es

ide Gyula kipakolna 'reklamozni' hogy laccoggyek s kesz

aszongya Atter hogy ide es lehet
@méri: ezek a hezzaszollasok es ertekesek nyugoggy meg
@Hun77: tökéletesen nyugodtan várom hogy végre máshol legyenek ezek a hozzászólások, amik bizonyára rendkívüli értéket képviselnek. (Bár legtöbbször úgy festenek, mintha a gazdájuk mindent gondolkodás nélkül papírra vetne valami különös szenvedélytől hajtva.) Szorítok ezerrel hogy sikerüljön mielőbb az új oldalra vinni őket! :-)
@méri: te mocsok vagy Méry XD

Blady Méry XD
Elkeszultem az uj bloggal :)
Itt talalhato maghon.blog.hu/
Aztan egyelore csak ennyi. majd meg fejlesszuk.
Igazából egy indexes fórumot kellene, kellet volna csinálni, ehhez a bloghoz, és akkor minden név marad.
@méri:
Nem vagy egyedül.

Személy szerint nekem már elegem van abból, hogy van aki nem képes felismerni, azt amit művel az kétszeres gyalázat.

Mert nem csak az anyanyelvét gyalázza folyton-folyvást, hanem az anyja nyelvét is.

Ha én így beszélnék/írnék édesanyámmal, megérdemelten nyílna ki a pofonosláda.
@Atter: jol van ugy a Csigaeval sztem

burssss baratom is megszollalt

el kell huzzak innneeeeen XD

toccsetek be a bloggot s osztan ott irunk

baj baj burssssss XD
@gigabursch: az külön megér egy misét, hogy ahelyett hogy magába nézne még neki áll feljebb és azt képzeli hogy a folytonos netes keresgéléseivel hihetetlen szolgálatot tesz az utókornak. Bizonyára időnként akad némi igaza is, de a sok beszédnek sok az alja elv alapján kinek van kedve kikeresni a mag közül az ocsút? :-) A kevéske jó szolgálata miatt pedig a blogok gazdái elnézőek vele. Mert hát nem ám csak itt hinti az igét!
Az anyanyelvi igénytelensége valóban vérlázító. Ezt még azzal sem tudná közömbösíteni, ha pl. az írásokban kutakodása során rámutatna Árpád sírjára. (Vagy ahogy ő szokta mondani: Árpi papáéra.)
Istenem, de rühellem, hogy ahelyett hogy nyugodtan olvasgathatnánk az érdekességek között, egy elkutyálódott honfitársunk gyalázatos szemetelését kell kerülgetnünk!
na nekem itt lealdozott XD

amugy nagyjabol befejezem a keresgelest mert nekem mar vilagoss hogy A-Z -ig minden hazugsag

ez a mai vilagtortenelem az olyan mint egy Karl May Vineto
@Hun77: hahaha nem csak a vilagtortenelem kamu, hanem az egesz vilag. A nemletezo penz, a nemletezo torvenyek. A teverol nem is beszleve.
Welcome to the Matrix :))
Csak nem vége lesz Hun77 két percenkénti egy mondatos hozzászólásainak, amelyeknek ebből adódóan nem alátámasztott agymenés szintjét érik el?
Arra vártam, hogy mikor mondja be hogy az eső vh és második tök ugyanaz. Mondjuk a nagyapám végig csendőrködte mind a kettőt, de lehet, hogy azért volt olyan hallgatag az öreg, mert nem akarta elmondani hogy egy volt:-)
@zipar: Azert nem kell cinikusnak lenni. Amit Hun77 csinal az csak eszmefuttatasok. Ezek altal er el az ember az igazi felismeresekhez. Kerdezd meg Toth Gyulat o mennyi ilyet csinal mielott veglegesiti gondolatait.
S kulonben en meg azt hallottam az oregektol, s nem csak egytol, hogy a vh-k olyan mintha egy volt egy szunettel. De sok dolog 100% nem ugy tortent ahogy nekunk elmondjak. De az mar mas tal teszta. De nem is kell olyan messzire menni, csak 56-ig, vagy 89-ik, Vasarhelyi 90-es zavargasok. S mar meglatjuk hogy egy a hivatalos es mas a szemtanuk atalt atelt esemenyek.
Minel messzibre megyunk a multba, annal homalyosabb s annal mestersegesebb a tortenelem.
@Atter: Kedves Atter, kerestem de nem birtam rajonni hogy kell forumot letesiteni. Vagy en vagyok bena vagy nem tom. De nyakatekert az egesz. A blogon is egy uj bejegyzest keszitese teljesen nyakatekert. A nevek maradnak!
irtam vot ezt

Gallienus (253-268), but they also report that it was Aurelian (270-275)

268-275 7 EV A KULONBSEG

es akkor a 268 is erdekes XD

0+100+100+45+23 = 268 es ha kell + 7 = 275

Jezus gyereknel vajunk meginn XD
@Vágtázó Csiga: ilyenko van az hogy a sok okoskodo aki nem nezett utanna fuggetlenul a kkozepkor dolgoktol a magyar tortenelemnek,foleg a kiralysag korabol es nem a kurucok 48 meg v h-uk, [ ahogyan irjak es miket magyaraznak at] - szal elaszakad a cerna ,me vegul kiderul hogy hiaba 5 egyetem de dobhatja a kukaba es esetleg egy Paraszt [ angolul priest,oroszul keresteny] esetleg tobbet tud. XD

ha aszondom mondjon 5 gyoztes csatat az arpadhaizak idejebol ,nem tud, mert eltuntettek elolle vagy ritkan emlegetik es nem eloterbe mint az osszes vesztest [ amik meg ha kell nem is voltak vesztesek]

ezekbol hanyat tudtok nagyokosok?

s ez csak Zsiga kiralyig

szabir.ingyenblog.hu/

en azzal kezdtem hogy kb 2 eve erdekelt az arpadhazi csatak stb + hun szkittyas dolgok

amugy nem erdekelt s meg most sem egyelore az 1700 utanni
ja s akkor az a Jezus valakit ha kinyirtak ,vagy nem, az itt volt a Karpatianszokba?D

mondom hogy az van hogy nem vot semmi keresztrefeszittes hanem ,hogy mongyam...XD

szuletet egy szkittyak kiraly

legyen Atilla - Itélő

vagy Matyas vagy Andras XD
az Istvan nev is miaz_?

egyszeruen hangzik de lehet Isten-van

habar kene nezni hogy az 'Istent' azt vajon ugy mondtuk e 2000 eve vagy mittom

Ist-er--Van/Pan D

NapIsten ??XD
amugy a romanoknak beirtam hogy Alek[os]-andros Make-don
az azt jelenti hogy az Anya Duna kiralya

nem irtak vissza semmit erreXD

keral
don-tana
Make-Mate[mater,matriarchal] XD
@Vágtázó Csiga:

Ha eszmefuttatás, ha nem.

1.) Ne gyalázza minden másodpercében a magyar nyelvet. Ennyire gyalázni a magyar nyelvet még Jan Slota és Giorghe Funar közös gyermeke sem lenne képes, aki Ratko Mladic óvodájában nőtt volna fel.
Mindezek mellett tisztességes atyai pofon kijár neki, remélem él még az öregje és megteszi.

2.) Megmondom őszintén csodálkozom a bloggazda, Tóth Gyula türelmén, az ő döntése, mit enged meg és mit nem.

3.) Az, hogy valaki eszmefuttatásra serkenti magát, még nem ok arra, hogy úgy viselkedjen, mint egy szerencsétlen Down-kórós egyén, akinek a kevés értelmes szó mellett, ami kijön a szájából, jön ki minden rágatlanul, köpködve. (Ezúton kérek tőlük bocsánatot, de kénytelen voltam a jelenséget leírni közérthetően, remélem nem veszik magukra.)

4.) Akiben annyi szellemi képesség nincs, hogy belenézzen a tükörbe és észrevegye saját magát, az már az a kategória, hogy "akarata ellenére senkivel sem lehet jót tenni". Az ilyen emberszabású lény - mert már közelebb van a svábbogárhoz, mint az emberhez -, már megbocsáss ha nem képes arra, hogy elfogadja azt, hogy többen fel akarják emelni esendőségében, előbb-utóbb el jut odáig, hogy saját magát dönti a legmélyebb pokolra, pedig még sokra is vihette volna.
Szerintem, ha valaki idetéved erre a blogra, és elkezdi olvasni a kommenteket, előbb-utóbb rádöbben arra, hogy ha meglátja, hogy ki szól hozzá, azonnal továbblép. Elolvasás nélkül.
@Hun77:
Nemcsak magysrul, de a jelek szerint angulu sem tudsz.
Ne erőlködj.
@gigabursch:
Nem csak magyarul, de angolul sem tudsz.
@gigabursch: aki masnak vermet as, maga esik bele. ez nem a youtube, meg valami mas hulye forum ahol egyesek meg kettesek kiengedhetik frustraltsagukat. legalabb a temaval kapcsolatosan kene vagy erintoleges dolgot kene irni vagy arrol beszelni. Segitsunk mi is, jaruljunk mi is magunk modjara hozza. tobb szem tobbet lat.
268 +100+7= 375 'hun elindulas'

az az Aurelian nem kiuritette Dacsiat hanem kirugtak innet XD

csak azt nem ertem ha Szkitia itt volt hogyan tudtunk megerosodni hirtelen es kivagni a mocskot?

csak kellett legyen valami bejovetel mondjuk a fekete tenger felol...

mert bentrol hogyan vettunk lenduletet?D

nemtom
@Vágtázó Csiga: burrrrrsnak a begyibe vagyok rendesen XD
Aurelian-Ur-alan

romanul meg az aur = arany

ha van olyan hogy 'aranyasszony' akkor mi van ha aranyur is van>?D

lehet ez is egy kiforditott sztori
Üdvözletem, egy gondolatomat szeretném megosztani önnel, ön már korábban bebizonyította, hogy Nagy Károly neve származik a király szavunkból és nem fordítva. Feltételezhetően ez a szó nem magyar eredetű Attila után egészen Istvánig más magyar uralkodó nem viselte ezt a címet.Ön korábbi cikkeiben már tett rá utalást, hogy Attila Nyugat-római császár lehetett.Lát-e ön arra reális lehetőséget, hogy a magyar király szó az nem más mint a német kaiser (kájzár) szónak a magyarítása?
Üdvözletem, nemrégiben kaptam egy levelet amin a középkori időszámítási anomáliákat egy másik nézőpontból közelítette meg az illető. Nem tudom, hogy ez mennyire illik bele az ön elméletébe illetve, hogy egyáltalán használható e. De hátha segít valamilyen probléma megoldásában. A link: www.eltevedtidoszamitas.hu/modules.php?name=topics&file=olvas&cikk=bemutato-4bc82db55fdaa
Remélem használható. További jó munkát és sok sikert a kutatásokhoz.
www.youtube.com/watch?v=yKr-MZ0g98Y

aszittem eddig ugy van a szoveg hogy regi nagy patronank

de itt azt irja regina patrona

régi-an[y]a

boldogasszony ugymond Ősanya

ott van
Kedves Gyula! Érdekes amit ír, de ha ennyi név előfordul, akkor nem lehetséges honfoglaló magyarjaink nevének kiderítése? hogy pl. milyen nyelvű név az hogy Ethele? A bashkiriai Ufa-ban élő barátom kapásból vágta rá, hogy az ő nyelvükön Volga folyót, pontosabban a Volga folyótól jöttet jelenti... De azért nem hagytam ennyiben Ethelkuzu-ra pedig annyit válaszolt, hogy az ugyanaz, mint ahogy ők 'hoja'-nak, ill. az arabok 'hodja'-nak mondják, folyamközt jelöl. Amikor pedig Tas vezér nevét kérdeztem, akkor annyit válaszolt, hogy igen - Tas, az követ jelent, az uyghuroknál pedig kőszivűt is. Ennek mentén érdemes tovább faggatnom őt? Ő is keresi gyökerüket, sajnos az oroszok náluk is sok dolgot visszafognak...
Bocsánat, kimaradt: Ethelkuzu - Ethel keshe - man of river..... összevont szó.
Etel-Kozu

a volga az Itil asszem

'etel-kozu' - folyo-koz

es nem biztos hogy volga-dnyepper vagy tigris -eufratesz , hanem tisza -duna,mondjuk

Etel-Kozu

Etel-Kazar

mi a 'kazar'?
@Hun77: Szerintem azért valószínű a Volga, mert annakidején egy közös területen voltunk (Jungaria, Dent, Baskar). Baskírokkal kapcsolatban 934-es dátummal találtam írást, amely, Al-Mascūdī beszámol hogy egy portyája kapcsán találkozott lovasokkal, akik magukat bağġird-nak hívják. További érdekesség, hogy egy másik arab utazó - név szerint Abū Hāmid al-Ġarnātī 1150-53 velünk élt és azt írja, hogy azon a területen maradt magyarokat Unkurīya néven emlegeti, és úgy jelöli a helyet hogy ahol a bāšğird-ok élnek. Yāqūt, egy harmadik arab - megjegyzi, hogy maga a bāšğird és bāšqird ugyanazt a területet jelenti, mégpedig Konstatinápoly és Bulgária közti területet. Egy másik utazó, akit Aleppo-nak olvastam, szintén járt bāšğird országban, de az emberek akikkel beszélt, magukat már Hunkar-nak hívták. Mindenesetre ha ez segít, akkor már megérte.
s mi van ha India itt vot?

nemreg lattam vhol hogy kaukazusi india vagy vmi hasonlo

honnat otd ami ott vot az nem e itt

peldaul egy aki a 'mongol invaziorol' irt 'szasszanidakat' emleget valahol Kijevnel [ habar lehet nem is ott]

Atta mulk djuvejni a neve asszem valami Sami Lajos a 19ik sz vegen irt egy cikket a vasarnapi ujsag folyoiratba belole
süti beállítások módosítása